BKS slēgšanas sistēmas

BKS slēgšanas sistēmas Jums piedāvā daudzveidīgus risinājumus attie­cībā uz durvju aizs­argāšanu pret neatļautu piekļuvi. Sākot ar vienkāršām durvīm privātajos mājokļos un beidzot ar modernu vie­noto slēgšanas sistēmu (master-key) ar kompleksu slēgšanas atļauju shēmu indu­s­triā­lajā sek­torā. Prasības attie­cībā uz lie­t­ošanas komfortu un drošumu iespējams apmie­rināt, rodot individuālus risinājumus un tos eko­no­miski realizējot, un tas savukārt panākams, kombinējot mehā­niskās, meha­tro­niskās un elek­tro­niskās slēgšanas sistēmas.

Mehā­niskās slēgšanas sistēmas

Uzstādot mehā­niskās slēgšanas sistēmas, Jūs efektīvi palielināt drošību un aiz­sardzību pret uzlaušanu jebkura veida durvīm. Šīs sistēmas piedāvā elastīgus risinājumus visam to plašajam pielie­t­ojuma spektram.

Meha­tro­niskais
janus SE cil­indrs

Kā bāzes sistēmu izman­tojot janus mehā­nisko gro­zāma pro­fila atslēgas sistēmu, janus SE slēgšanas cil­indrs sevī apvieno mehā­niskā cil­indra pozitīvās īpašības un elek­tro­niskā cil­indra sniegto komfortu. Bez ārējām pazīmēm, kas skaidri norādītu uz šādu kombināciju.

Elek­tro­niskā vie­notās slēgšanas sistēma SE

Elek­tro­niskā slēgšanas sistēma SE Jums piedāvā mehā­niskās vie­notās slēgšanas sistēmas sniegtās priekšro­cības apvi­enojumā ar elek­tro­niskās piekļuves kontroles priekšro­cībām. Vienkārši uzmontējama, elastīgi ieprogrammējama.

Vie­notās slēgšanas sistēmas

Izman­tojot vie­noto slēgšanas sistēmu, Jūs individuālā veidā palielinār drošības līmeni ēkā un pēc vajadzības izveidojat sarežģītas slēgšanas tiesību hierarhijas un drošības līmeņus. Sākot ar dzīvojamo zonu un beidzot ar lieliem, komer­ciāliem ēku komplek­siem.

Pro­grammatūra / serviss

Efektīvai vie­noto slēgšanas sistēmu plānošanai, pasūtīšanai un admi­ni­s­trēšanai mēs Jums piedāvājam ērti lie­t­ojamus pro­grammatūru risinājumus un tieš­saistes plat­formas, kas ir pie­ejamas jebkurā dienn­akts laikā.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
WP01005-00-2-2 Wendeschluesselsystem janus 644,0 KB Lejupielāde