Pro­grammatūra / serviss

Izman­tojot inteliģentos pro­grammatūru risinājumus un tieš­saistes plat­formas, Jūs nodrošinā­siet augstu plānošanas drošību un komfortu. BKS pro­grammatūra atvieglo pasūtījumu apstrādi un piedāvā servisa pakalpojumus 24 stundas dienn­aktī 7 dienas nedēļā. Tā nodrošina nekļūdīgu pasūtījumu pārsūtīšanu, saīsinātus iegādes laikus, kā arī aktuālu piedāvājumu sastādīšanu. Nepārtraukta šo instru­mentu pilnveidošana un aktualizēšana nodrošina pastāvīgu ieguvumu atbil­stoši visaugstākajam teh­niskajam līmenim.

Vie­notās slēgšanas sistēmas admi­ni­s­trēšana

Izman­tojiet pro­fe­s­ionālu rīku, lai optimāli admi­ni­s­trētu savu vie­noto slēgšanas sistēmu ar mehā­niskiem, meha­tro­niskiem un elek­tro­niskiem cil­indriem: Ar BKS "KeyManager" pro­grammatūru Jūs padar­ī­siet savas sistēmas admi­ni­s­trēšanu un / vai pro­grammēšanu vienkāršāku, kam būs ilg­laicīgs efekts.

Vie­noto slēgšanas sistēmu plānošana

Jūs esat izplatītājs un meklējat pro­fe­s­ionālu tieš­saistes plat­formu savu dar­ījumu pro­cesu eko­no­miskai pārvaldībai? BKS MasterKey­System ir vie­nota plānošanas un pasūtīšanas plat­forma, nodrošinot nekļūdīgu datu pārsūtīšanu, saīsinātus iegādes laikus un labi orga­nizētu kli­entu servisu.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019