Vie­notās slēgšanas sistēmas

Izman­tojot vie­noto slēgšanas sistēmu, Jūs varat orga­nizēt diferencētas piekļuves tiesības viena ēku kompleksa ietvaros. Tāpēc uzņēmuma orga­nizācijas struktūra bieži vien ats­poguļojas tā izstrādātās vie­notās slēgšanas sistēmas uzbūvē. Atslēgu īpašnieki ar vienu vai dažām atslēgām var atslēgt un aizslēgt daudzus dažādus slēgšanas cil­in­drus. Papildus aug­stajam lie­t­ošanas komforta līmenim galvenā nozīme tiek piešķirta drošības aspektiem. Tāpēc BKS vie­notajās slēgšanas sistēmās tiek izman­toti tikai līdz galam izstrādāti un augstvērtīgi atslēgu pro­fili. BKS vie­notās slēgšanas sistēmas ir individuāli un pēc not­eiktām prasībām īpaši izstrādāti risinājumi un tās tiek izga­tavotas, ievērojot visaugstākos kvalitātes stand­artus. Izvēloties BKS sistēmu, Jūs esat lēmis par labu modernām vie­notām slēgšanas sistēmām ar visdažādākā veida aprīkojumu un funkcio­nalitāti. Tās piedāvā elastīgas veidošanas iespējas arī attie­cībā uz vēlāk uzstādāmiem paplašinājumiem. Augsto mehā­nisko, meha­tro­nisko un elek­tro­nisko cil­indru kvalitāti papildina plašs servisa piedāvājums, kas ietver ganplānošanu, gan admi­ni­s­trēšanu, gan arī atslēgu pavai­rošanu.

Dzīvojamajiem komplek­siem, kopmītnēm un privātajiem dzīvokļiem

Uzstādot centrālo slēgšanas sistēmu (Z sistēma), Jūs savai dzīvojamajai ēkai nodrošinā­siet adekvātu aprīkojumu. Atkarībā no pieprasījuma to var izveidot, izman­tojot jebkuru skaitu, arī visdažādākos cil­in­drus. Ar katru dažādo cil­indru atslēgu papildus var atslēgt vai aizslēgt vienu vai vairākus centrālos cil­in­drus.

Biroju ēkai, rūpnīcas teri­to­rijai vai sabiedriskajai iestādei

Galvenās atslēgas sistēma (HS sistēma) sastāv no daud­ziem dažādiem slēdzošiem cil­indriem. Ar slēgšanas cil­indriem piešķirtajām individuā­lajām atslēgām pamatā nav iespējams aizslēgt vai atslēgt nevienu citu cil­indru. Vienīgi galvenā atslēga aptver visus līmeņus un ar to var aizslēgt vai atslēgt visus sistēmā iekļ­autos cil­in­drus.

Admi­ni­s­t­ratīvajām ēkām, univer­sitātēm vai viesnīcām

Izvēloties ģenerālo galvenās atslēgas sistēmu (GHS sistēma), Jūs varat izveidot diferencētus hierarhijas un piekļuves tiesību līmeņus. Tā sastāv no jebkura skaita daudz dažādiem slēdzošajiem cil­indriem. Ar dažādām hierarhijas pakāpēm vai attie­cīgi slēdzošo mehā­nismu grupām. Iekļauta ģenerālā galvenā atslēga, ar kuru ir iespējams atslēgt vai aizslēgt visus cil­in­drus.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019