Ēku pārvaldības sistēma GEMOS­

Pret­statā daudzām citām sistēmām GEMOS­ nav instalāciju pārs­kata papildinājums gra­fiskas lie­t­otāja saskarnes formā, kurā var inte­grēt tikai konkrētu ražotāju iekārtas, bet gan pilnība no ražotāja neatkarīga sistēma ar vairāk nekā 400 dažādu saskarņu inte­grēšanas iespējām. Tādējādi, izman­tojot GEMOS­, Jūs varat neatkarīgi no sistēmā saslēgto iekārtu ražotāja ar lie­t­otāja saskarnes palīdzību vadīt, vizualizēt un iza­nalizēt dažādas sistēmas un iekārtas.

Sistēmas augstās pakāpes mērogojamība ļauj kli­en­tiem piedāvāt sistēmas vari­antus Light, Stan­dard un Pro­fes­sional, kā rezultātā Jūs iegūstat piemērotu risinājumu gan maziem, gan vidēja izmēra, gan arī lieliem objektiem.

Kas ir GEMOS­?

GEMOS­ ir ēku pārvaldības sistēma, kas nodrošina dažādu drošības, kom­u­nikāciju un mediju tehno­loģiju iekārtu un sistēmu vadību un vizualizāciju, izman­tojot tikai vienu lie­t­otāja saskarni, un tas viss – neatkarīgi no sistēmu ražotāja un veida.

Apa­ratūras kompo­nenti

Kompo­nenti no plašā 19 collu tehno­loģijas apa­ratūras klāsta tiek savi­e­noti ar iepriekš samontētiem kabeļiem, izveidojot veselu, vie­notu modulāro sistēmu. Instalācija tiek veikta vienkārši pēc Plug & Play stand­arta.

Nozares risinājumi

Katrai nozarei ir savas prasības un pro­cesi. GEMOS­ piedāvā perfektus risinājumus mul­tifunkcionā­lajām hallēm, loģis­tikas uzņēmumiem, soda izciešanas iestādēm un skai­tļošanas cen­triem.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019