Nozares risinājumi

Katrai nozarei ir savas prasības un pro­cesi. GEMOS­ Jums piedāvā īpaši izstrādātus risinājumus soda izciešanas iestādēm, skai­tļošanas cen­triem, mul­tifunkcionā­lajām hallēm un loģis­tikas uzņēmumiem.

Soda izciešanas iestādēm

GEMOS­ nozares risinājums JVA ir speciāli pielāgots prasībām, kādas ir spēkā soda izciešanas vietās. Galve­nais uzsvars ir likts uz ies­lodzīto informāciju, kameru durvju un cietuma teri­to­rijas un apkārtnes novērošanu, kā arī uz saziņu.

Skai­tļošanas cen­triem

GEMOS­ Data­cen­ter­Control ir īpaši izstrādāts atbil­stoši mūsdi­enīga un droša skai­tļošanas centra prasībām. Fiziskā drošība, klātbūtnes un tempe­ratūras kontrolierīces ir iespējams vadīt un pārvaldīt cen­tralizēti.

Sporta pasākumu norises vietām

Stadio­niem un mul­tifunkcionā­lajām hallēm mēs vislabāk ies­akām izvēlēties GEMOS­ moduli Are­naControl. Pateicoties augsta līmeņa pie­ejamības IT un tele­ko­m­u­nikāciju uzbūvei, tas spēj kontrolēt drošības un mediju tehno­loģiju aprīkojumu sporta pasākumu norises vietās.

Loģis­tikas uzņēmumiem

Kā loģis­tikas uzņēmuma vadītāju Jūsu interesi not­eikti pie­saista mūsu izstrādā­tais nozares risinājums GEMOS­ LogisticsControl. Šis modulis admi­ni­strē visus pro­cesus - sākot ar kravas automašīnu piereģi­s­trēšanu un iebraukšanu teri­to­rijā, un beidzot ar izbraukšanu no teri­to­rijas un atreģi­s­trēšanu.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019