Ēku pārvaldības sistēma GEMOS­

Nozares risinājums Are­naControl

Kā sporta pasākumu norises vietu un mul­tifunkcionālo haļļu pro­jektētājs un sistēmu piegādātājs Jūs not­eikti izvirzāt aug­stas prasības ēku teh­niskajam aprīkojumam. Papildus augsta līmeņa pie­ejamības IT un tele­ko­m­u­nikāciju uzbūvei, kā arī visstingrākajām drošības prasībām, īpaši izšķi­roša nozīme attie­cībā uz apmeklētāju pie­saisti ir mediju tehno­loģiskajam aprīkojumam, piemēram, skaļruņiem un tablo ierīcēm.

GEMOS­ Are­naControl kontrolē un vada visus attie­cīgos sistēmas kompo­nentus, piemēram, skaļruņu ierīces un apskaņošanas sistēmas, ekrānus un televizorus vai arī IT un tele­ko­m­u­nikāciju ierīces. Dažādām prasībām, kas ir atkarīgas no konkrētā pasākuma speci­fikas, šis sistēmas modulis Jums piedāvā iepriekš definētus scenārijus un lie­t­otāja saskarnes dažādām darba sta­cijām. Pateicoties iespējai, kas nodrošina ērtu pro­grammatūrās bāzētu sistēmu saslēgšanu tīklā, šis modulis ir ideāla plat­forma, kas spēj apmie­rināt visas šajā nozarē izvirzītās stand­arta prasības.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019