Ēku pārvaldības sistēma GEMOS­

Nozares risinājums LogisticsControl

Ja Jūs esat loģis­tikas uzņēmuma īpašnieks, tad Jums jāzina, ka GEMOS­ nozares risinājums LogisticsControl ir īpaši izstrādāts atbil­stoši šīs nozares speciā­lajām prasībām. Izman­tojot šo moduli, Jūs varē­siet admi­ni­s­trēt visus ar Jūsu uzņēmuma dar­bības speci­fiku saistītos pro­cesus. Sākot ar kravas automašīnu piereģi­s­trēšanu, iebraukšanu teri­to­rijā, kravu iekraušanu/izkraušanu, braukšanas maršrutu pārvaldību, un beidzot ar izbraukšanu no teri­to­rijas un atreģi­s­trēšanos.

Ar minimālu per­sonāla pie­saisti Jūs varē­siet pārraudzīt, doku­mentēt un analizēt visus pro­cesus, nodrošinot to pareizu norisi visās pie­saistītajās sta­cijās, piemēram, piekļuves kontroles, datu apmaiņas, mate­riālu plūsmas sistēmās, kā arī video­sistēmās un sig­nalizācijas sistēmās. Papildus tam Jūs varat uzlabot preču pārk­raušanas pro­cesus, ar LED displeju (Wibound) palīdzību vizualizējot kraušanas plat­formas un kravas automašīnu norīkošanu.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019