Ēku pārvaldības sistēma GEMOS­

Nozares risinājums soda izciešanas iestādēm

Lai apmie­rinātu speciālās prasības, kādas ir izvirzītas soda izciešanas iestādēm, ir nepie­ciešama īpaši izstrādāta ēku pārvaldības sistēma – piemēram, GEMOS­ JVA. Tā ir perfekti pielāgota soda izciešanas iestādēs spēkā esošajām prasībām. Šajā sistēmā galve­nais uzsvars ir likts uz informāciju par ies­lodzītajiem, kameru durvju un cietuma teri­to­rijas un apkārtnes novērošanu, kā arī uz saziņu.

Veiktspējas rak­stu­rojums:

   

 • BASIS-Web inte­grēšana un pie­saiste GEMOS­ sistēmai
 • Ar ies­lodzītajiem saistītas informācijas attēlošana
 • Piekļuves kontroles pie­saiste ar inteliģentu durvju kontroli per­sonas vadīšanai pa attie­cīgajiem korido­riem
 • Elek­tro­nisko vie­noto slēgšanas sistēmu adaptēšana sistēmā
 • Per­sonu ārkārtas izsau­kumu sistēmu adaptēšana sistēmā ar atrašanās vietas not­eikšanas funkciju un lokalizēšanu ēkas plānojumā
 • Tele­fona opciju vadības iespējas ies­lodzītajiem
 • Mūra sienu dzegu un žogu drošības sistēmas kombinācijā ar vide­o­no­vērošanas sistēmām
 • Trauksmes signālu pār­raide uz darba posteņiem, cietuma dar­bi­niekiem vai norī­koto darba pienākumu izpildītājiem atkarībā no laika, dežūru gra­fikiem un situācijām
 • Cietums­argu kontrole
 •  


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019