Uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas

Uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas sastāv no vairāk nekā 50 ražošanas un pārdošanas uzņēmumiem 35 pasaules valstīs. Izman­tojot starpt­au­tiskajā tirgū vadošos zīmolus GU (celtnie­cības furnitūra), BKS (slēdzenes, vie­notās slēgšanas sistēmas) un FERCO (celtnie­cības furnitūra), tā piedāvā "Pārākums ar Sistēmu".

Kopumā uzņēmumu grupas atsevišķajās ražotnēs tiek izga­tavoti un pēc tam tirdznie­cībā laisti apmēram 30 000 izstrādājumi, kas aptver logu un durvju tehno­loģijas, automā­tiskās ieejas sistēmas, kā arī ēku pārvaldības sistēmas, kuras bez pro­b­lēmām ir iespējams sav­starpēji kombinēt. Ar apmēram 3700 nodarbinātajiem un vairāk nekā 100 gadu garumā izk­optām tradīcijām GU grupa izstrādā ne tikai atsevišķus pro­duktus, bet arī individuāli pielāgotus kompleksos risinājumus lielākiem pro­jektiem. Kopā ar arhitektiem, pro­jektētājiem, kā arī pro­filu sistēmu ražotājiem veik­smīgi tiek radītas nepa­ra­stas arhitek­to­nisko risinājumu un inovatīvo tehno­loģiju kombinācijas.

1907. gadā Vik­tora Greča dibinātā ģimenes uzņēmuma vadība šodien atrodas brāļu Jūliusa un Mihaela Rešu rokās.

Pārstāvēta visā pasaulē

GU grupas 50 ražošanas un pārdošanas uzņēmumi atrodas 35 pasaules valstīs. Atsevišķo GU grupas uzņēmumu pārs­kats ar detalizētas kon­takt­in­formācijas norādēm ir sniegts nākamajā lapā.

Skaitļi, dati, fakti

Šajā sadaļā ir sniegts visu svarīgāko skaitļu, datu un faktu apko­pojums saistībā ar uzņēmumu grupu Gretsch­-Unitas.

Vēsture

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar mūsu aizraujošās, vairāk nekā gadsimtu senās uzņēmuma vēstures svarīgākajiem pietur­punktiem.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019