Vēsture

Inovācijas jau vairāk nekā 100 gadu garumā

GU vēsture – per­sonālijas (no kreisās uz labo): Hansija Mausa, Johans Mauss, Vik­tors GrečsGU vēsture – Pirmā ražošanas ēka Štutgartē-Foier­bahāGU vēsture – Cehs – Logu fik­sa­toru, mazizmēra furnitūras un ar pavelkamu auklu dar­bināmo virs­logu ražošanaGU vēsture – Nozīmīgs pavēr­siens pro­duktu izstrādes vēsturē: bīdāmo durvju furnitūraGU vēsture – Žurnāls pro­jektu izstrādātājiem un būvuzņēmējiem, kas iepazīstināja ar aktuālākajām nozares ten­dencēm: izstrādājumu kata­logs 'Mūsdienu arhitekts' (apm. 1930. gads)BKS vēsture – Krāsošanas cehs, apm. 1910. gadsBKS vēsture – atslēgu ražošanas cehs, apm. 1910. gadsBKS vēsture – Štancēšanas cehs, apm. 1910. gadsBKS vēsture – Izstrādājumu attīstības vēsture

Uzņēmuma vēsture aizsākās tālajā 1907. gadā, kad idejām bagā­tais teh­niskais inže­nieris Vik­tors Grečs uzsāka ar auklu dar­bināmu virs­logu, logu fik­sa­toru un mazizmēra furnitūras ražošanu. Trīs gadus vēlāk viņš ieceļ komer­santu Johanu Mausu par uzņēmuma dalībnieku un vadītāju. Šo vīru pēcteči Jūliuss Mauss fon Rešs un Hanss Mauss tur­pināja strādāt pie uzņēmuma attīstīšanas, padarot to par starpt­au­tiska līmeņa uzņēmumu. Brāļi Jūliuss un Mihaels fon Reši šodien uzņēmumu grupu Gretsch­-Unitas vada jau trešajā paaudzē. Divdes­mi­t­ajos un agrīnajos trīsdes­mi­t­ajos gados uzņēmums izstrādā vairāk nekā 120 patentu un savu veik­smīgi izstrādāto un izga­tavoto pro­dukciju realizē jau visā Eiropā. Pēc grūtāka posma pārvarēšanas tā laika uzņēmuma vadītājiem izdodas uzņēmumu "atdzīvināt", kam seko uzņēmuma pār­celšanās no Štutgartes uz Dicin­genu. Sep­tiņdes­mito gadu vidū notiek uzņēmuma paplašināšana par grupu: vispirms uzņēmums nopērk lielāko Francijas celtnie­cības furnitūras ražotāju FERCO, vēlāk arī vadošo slēdzeņu ražošanas zīmolu BKS, un nodibina pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus. Rezultātā izveidojās aug­stas veiktspējas grupa, kas ražo kvali­tatīvus, augstvērtīgus, savie­t­ojamus izstrādājumus un pakalpojumus, apt­verot tādas sfēras kā logu, durvju, ieejas sistēmu, kā arī ēku pārvaldības sistēmu izga­tavošana un montāža.

Uzņēmumu grupa laikmetu griežos

1903. gads    Uzņēmuma Boge & Kasten dibināšana, Zolin­gena (BKS)

1907. gads    Vik­tors Grečs nodibina Hermann Gretsch­ GmbH un UNITAS
                      metāliz­strādājumu fabriku

1910. gads    Johans Mauss kļūst par uzņēmuma vadītāju un dalībnieku

1924. gads    Uzņēmums Gretsch­-Unitas piesaka savu bīdāmo durvju furnitūru
                      patenta saņemšanai

1938. gads    Uzņēmums BKS izstrādā vēl mūsdi­enās plaši izman­toto apaļo cil­indru

1975. gads    Uzņēmums Gretsch­-Unitas nopērk uzņēmuma FERCO daļas, kas bija
                      tā laika lielākais Francijas celtnie­cības furnitūras ražotājs

1979. gads    Tiek izstrādāts GU-SECURY daudz­punktu slēg­mehā­nisms

1981. gads    Tiek nodibināts datu apstrādes uzņēmums AGENA GmbH

1983. gads    Grupa savā īpašumā pārņem uzņēmumu BKS, kas ir pazī­stamākais
                      Vācijas slēdzeņu, durvju aizvērēju, vie­noto slēgšanas sistēmu un
                      pa­nikas durvju slēdzeņu ražotājs

2000. gads    Notiek ela-soft, kas ir veik­smīgās ēku pārvaldības
                      programmatūras GEMOS­ izstrādātājs, pārņemšana

2001. gads    Grupai tiek pievi­e­noti uzņēmumi ATS GmbH (automā­tiskās ieejas
                      sistēmas), kā arī Tür + Tor Service GmbH & Co. KG; šodien: GU
                      Automatic GmbH un GU Service GmbH & Co. KG

2001. gads    Tiek nodibināts uzņēmums Gretsch­-Unitas Logistik GmbH

2003. gads    Zīmols ar senu tradīciju: 100 gadi kopš BKS GmbH dibināšanas

2006. gads    Uzņēmums BKS tiek kronēts par "gadsimta zīmolu"

2007. gads    Zīmols ar senu tradīciju: 100 gadi kopš uzņēmuma Gretsch­-Unitas
                      GmbH Baubeschläge dibināšanas


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019