Ar Jūsu piekļuvi sasniedzamos pakalpojumus no šī brīža meklējiet vietnē

service.g-u.com

Reģistrēties

Vēlaties izmantot kādu no mūsu pakalpojumiem? Lūdzu, reģistrējieties vietnē

service.g-u.com

Leju­pielāžu lie­t­ošanas not­eikumi

1. Leju­pielāžu sadaļā varat atrast uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas izvei­dotus mate­riālus. Visi leju­pielādei pie­ejamie mate­riāli ir aizs­argāti ar autor­tiesībām, kā arī tos aizs­argā Vācijas un starpt­au­tiskās zīmolu, autor­tiesību un datu bāžu tiesības.

Uz uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas leju­pielādei nodotajiem datiem attiecas Gretsch­-Unitas vai tā licences devēju lie­t­ošanas tiesības. Vien­laikus ar minētajiem lie­t­ošanas gadījumiem lie­t­otājs nei­egūst tiesības attie­cībā uz saturu.

Aizliegts veikt jebkura veida izmaiņas, ies­kaitot attēlu un datu mate­riāla krāsu izmaiņas. Aizliegs pub­li­cēšanas laikā vai vien­laikus ar to, ka arī izplatot informāciju, izplatīt izstrādājumam neatbil­stošu vai kai­tējošu informāciju.

2. Uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas leju­pielādei saga­tavoto informāciju, prospektus, kata­logus un citas datnes atļauts izdrukāt, bet aizliegts veikt to satura izmai­nīšanu. Aizliegts atsevišķi sag­labāt, pavairot vai citāti izmantot atsevišķas lappuses, attēlus vai tekstus. Datus jānodod tālāk nemai­nītus. Aizliegta to pārdošana.

3. Lai gan leju­pielādei pie­ejamie dati ir pārbaudīti, vai tajos nav vīrusu, tomēr nav iespējams pilnībā garantēt kai­tējošo kodu nee­samību. Tādēļ lie­t­otājam leju­pielādes laikā jāveic vīrusu pārbaude.

Uz leju­pielādi attiecas mūsu leju­pielādes not­eikumi, kuriem, veicot leju­pielādi, Jūs piekrītat.