Logu tehno­loģijas

Pie GU ir iespējams iegādāties visu, kas nepie­ciešams logu vai balkona durvju kus­tināšanai vai aiz­sardzībai. Attie­cībā uz jebkuru rāmja mate­riālu un montāžas veidu. Papildus ir iespējams iegādāties visas svarīgākās papild­de­taļas – un, protams, izmantot mūsu plaši pazī­stamo augstā līmeņa servisu.

Furnitūra fasādei

Pasaules metro­polēs tiek būvētas jaunas daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Tām ir stikla fasādes ar nes­kai­tāmām funkcijām un augstākajām dizaina prasībām. Gretsch­-Unitas ar individuāliem fasādes risinājumiem šīs ēkas priekšpuses nodrošina ar gaisīgām dzīvošanas sajūtām.

Veramā-atgāžamā furnitūra

Kā viens no starpt­au­tiski vadošajiem logu un durvju tehno­loģiju ražotājiem, uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas ir zinošs part­neris ver­amās-atgāžamās furnitūras jomā. Ver­amās-atgāžamās furnitūras pro­gramma piedāvā univer­sāli izman­tojamus un estē­tiskus kompleksos risinājumus.

Par­alēli bīdāmu-atgāžamu logu furnitūra

Pateicoties inovatīvajai riteņu bloka tehno­loģijai un no jauna izstrādātajam āķa mehā­nismam, mūsu par­alēli bīdāmā-atgāžamā logu furnitūra arī liela vērtnes svara gadījumā garantē pār­steidzoši vienkāršu un precīzu dar­bību.

Par­alēli bīdāmā furnitūra

Jau furnitūras sistēmas dar­bība pati par sevi spēj garantēt drošu un pro­fe­s­ionālu durvju lie­t­ošanu, kā arī iei­ešanu un iziešanu pa tām. Ne­pareizas sistēmas lie­t­ošanas iespējamība šajā gadījumā ir izslēgta.

Salokāmi-bīdāmā furnitūra

GU bīdāmo-salokāmo ele­mentu furnitūra ir pie­ejama visiem kli­entu ieci­enītākajiem koka, plast­masas, koka-alumīnija un alumīnija pro­fi­liem. Tā spēj savi­enot līdz pat sep­tiņām locāmajām vērtnēm vienā vērtņu shēmā un ir ērti atverama. Bezbarjeru pie­saiste grīdai pil­vneido pro­grammu.

Paceļamā-bīdāmā furnitūra

Uzņēmuma GU ražotā paceļamā-bīdāmā furnitūra ir piemērota gan koka un plast­masas, gan arī metāla logiem un balkona durvīm. Papildus tam Jums tiek piedāvāts arī īpaši izstrādāts risinājums mikroven­tilācijai, atbil­stoši grīdas sliekšņi, kā arī pēc izvēles pie­ejami vērtnes kus­tības ātruma ier­obežotāji.

Horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra

Apgriežamajiem logiem uzņēmums GU piedāvā ideālus furnitūras vari­antus: piecas uzskrūvējamas vai ief­rēzējamas apgriežamā loga viras, kā arī optimāli rāmja mate­riālam pielāgoti centrālie aizslēgi nodrošina šīs furnitūras izman­tojamību visos kli­entu biežāk izvēlētajos uzstādīšanas variantos – arī speciā­lajos formātos.

Ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra

Viss, kas Jums vajadzīgs - divas horizontāli apgriežamu logu viras ar drošu, regulējamu vērtnes bremzi un optimāli rāmja mate­riālam pielāgotu centrālo aizslēgu. Rotējošās vērtnes logu vai rotējošās durvis iespējams dar­bināt, izman­tojot sāna vai apakšējo loga pro­filu.

Rokturi

Skaidri pamanāmai dizaina līnijai visā mājā – sākot ar logu roktu­riem, terašu ele­mentu un šauro rāmju garnitūras roktu­riem, un beidzot ar durvju roktu­riem. Univer­sāls pielie­t­ojums ir iespējams jebkura tipa ēkā.

Virs­logu atvēršanas sistēmas

Ar GU ražotajām virs­logu atvēršanas sistēmām Jūs spē­siet dar­bināt plast­masas, koka vai metāla virs­logus, kas ir uzstādīti nepie­ejamās vietās. Izmaksu ziņā īpaši izdevīgas, jo ar vienu piedziņu ir iespējams dar­bināt vairākas vērtnes.

RWA / NRWG un ven­tilācijas sistēmas

GU ražotās dūmu un siltuma atsūkšanas sistēmas Jums piedāvā individuālus un Jūsu vajadzībām pielāgotus risinājumus drošai un ātrai dūmu atsūkšanai ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. Ikdi­enas telpu vēdināšanu nodrošina ar elektromo­toru dar­bināmas piedziņas un atvēršanas sistēmas.

Manuāli dar­bināmās ven­tilācijas sistēmas

Veselīgs telpas kli­mats veido pamatu gaisa higiēnai un labsajūtai, uztu­roties ēkas iekšpusē. GU grupas izstrādātie logu ven­ti­la­tori Jums palīdzēs izvairīties no mitruma uzkrāšanās un pelējuma sēnes savai­rošanās telpā. Vajadzības gadījumā tie ir individuāli pielāgojami.

Sliekšņi

Šādi Jūs pie savām balkona durvīm un lielizmēra bīdāmajiem ele­men­tiem iet­aupī­siet daudz sil­tu­menerģijas: termiski atdalīti grīdas sliekšņi ar CE ser­ti­fikātu uzstādīšanai jau­nceltnēs vai renovētās ēkās, un gan­drīz jebkura veida pro­filu sistēmai.

Papildus piederumi

No sti­prinājuma līdz stik­lojuma tehno­loģijām, no alumīnija logu palodzēm līdz aizs­args­liedēm pret lietus iekļuvi - šeit ir atrodami augstvērtīgi izstrādājumi logu, kā arī logu furnitūras būvnie­cībai un montāžai.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019