Īpašā furnitūra fasādei

Kā visu fasādes atvēršanas veidu speciā­lists Gretsch­-Unitas ir uzņēmums ar ilggadēju teh­nisko kom­pe­tenci inovatīvu atvēršanas mehā­nismu attīstīšanā. GU eksperti apvieno not­eiktam objektam piemērotas īpašās detaļas, kas kā inovatīvi inže­nieru risinājumi ir radīti atsevišķiem pro­jektiem, ar pārbaudītā GU klāsta ele­men­tiem. Ar furnitūru nolaiža­miem-atver­a­miem, par­alēli bīdāmiem, ver­tikāli un horizontāli atver­a­miem logiem, kā arī īpašām kon­strukcijām pēc individuāla kli­enta pasūtījuma iespējams īstenot prasības jau­niem logu atvēršanas veidiem un formām ar vienreizēju vizuālo izskatu. Pakalpojumu klāsts sniedzas no teh­niskās plānošanas un kon­strukciju veidošanas līdz īpašu detaļu izga­tavošanai un pro­jektu īstenošanai kopā ar kli­en­tiem no visas pasaules.

Par­alēli izbīdāmā furnitūra

Īpašie risinājumi vērtnēm ar svaru līdz pat 400 kg. Atvēršanas platums līdz 250 mm un vērtņu aug­stums līdz 5000 mm. Par­alēli izbīdāmie logi iespējams izga­tavot ar apjomīgu GU šķēr­mehā­nismu klāstu visiem rāmju mate­riāliem, piem., kokam, plast­masai un alumīnijam.

Furnitūra pag­riežamajiem logiem

Mūsdienu fasādes ar stik­liem visā telpas aug­stumā stand­arta furnitūrai ir izaicinājums. Šiem izaicinājumiem uzņēmums Gretsch­-Unitas ir radījis īpašas viras no nerūsējošaja tērauda, kas ir uzstādītas slēpti furnitūras zonās un var noturēt līdz 350 kg smagas vērtnes.

Nolaižamo-atveramo vērtņu furnitūra

Šī furnitūras pro­gramma piedāvā dažādus nolaižamos-atveramos šķēr­mehā­nismus ar atvēršanas leņķi no 20° līdz 50°. Iespējamais vērtņu aug­stums līdz 2500 mm. No­laižamos-atveramos logus ar GU šķēr­mehā­nis­miem iespējams izga­tavot visiem rāmju mate­riāliem, piem., kokam, plast­masai un alumīnijam.

Individuālas
īpašās kon­strukcijas

Individuālām ēkas ven­tilācijas ele­mentu kli­entu prasībām mūsu speciā­listi rada inovatīvus atvēršanas mehā­nismus. Pateicoties mūsu ilggadējai pieredzei un radošajām idejām, mēs izstrādājam konkrētam objektam piemērotus risinājumus.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019