Individuālas īpašās kon­strukcijas

Individuālas īpašās konstrukcijas
 
 

Pasūtītājiem ar īpašām prasībām un arhitektiem ar vīziju uzņēmums Gretsch­-Unitas rada inovatīvas, mehā­niskas vai elek­triskas vadības atvēršanas sistēmas. Pakalpojumu klāstā ir iet­verta furnitūras risinājuma izstrāde un, ja nepie­ciešams, izmēģināšana un ilg­stoša pārbaude uz parauga loga, kā arī pro­jekta īstenošana. Daudzi objekti ar Gretsch­-Unitas īpašo furnitūru risinājumiem ir pierādījuši mūsu ekspertu kom­pe­tenci. Risinājumus iespējams īstenot uz alumīnija, metāla, koka vai plast­masas logiem.

Prasīgi fasāžu risinājumi arī ar stand­arta furnitūru

Neatkarīgi vai Londona, Sin­g­apūra, Ņujorka, Cīrihe, Stambula vai Tai­peja: pasaules metro­poļu eksk­luzīvākie dzīvokļi atrodas ļoti augstu. Jo jau ilg­stoši debe­sskrāpji ir kļuvuši no smalkas biroju adreses par greznu privāto adresi. Runa šeit nav par jebkuru „dzīvojamo mašīnu” ar 20 stāviem, bet gan par elegan­tiem pasaulē pazī­stamu arhitektu individuāliem pro­jektiem.
Šādām ēkām ir atbil­stoši sarežģīti vei­dotas fasādes. Kuru formu un funkcijas iespējams īstenot, pateicoties īpašajai uzņēmuma Gretsch­-Unitas kom­pe­tencei. Eksperti apvieno not­eiktam objektam piemērotas īpašās detaļas, kas kā inovatīvi inže­nieru risinājumi ir radīti atsevišķiem pro­jektiem, ar pārbaudītā GU klāsta ele­men­tiem. Šādi iespējams īstenot prasības jau­niem logu atvēršanas veidiem un formām ar vienreizēju vizuālo izskatu, vien­laikus apstrādātājiem cenas sag­labājot absolūti konkurētspējīgā līmenī. To darot, tiek ņemtas vērā arhitektu vēlmes pēc automā­tiskas vai manu­ālas vadības.  Šajā eksk­luzīvajā jomā pakalpojumu klāsts sniedzas no teh­niskās plānošanas un kon­strukcijas līdz īpašu detaļu ražošanai un kopējai pro­jekta īstenošanai kopā ar kli­en­tiem no visas pasaules.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019