Par­alēli bīdāmu-atgāžamu logu furnitūra GU-966/100 oZ bb

Komforts bez jebkādiem šķēršļiem

Paralēli bīdāmu-atgāžamu logu furnitūra GU-966/100 oZ bb
 
 

Par­alēli bīdāmo-atgāžamo sistēmu GU-966/100 oZ bb kombinācijā ar GU slieksni DKS ir iespējams uzstādīt pilnīgi vienā līmenī ar grīdu. Grīdas sliekšņa aug­stums šajā gadījumā nepārsniedz 20 mm. Sistēmu var izmantot visos stand­arta pro­filos koka un plast­masas ele­mentos (shēma A). Protams, GU-966/100 oZ bb piedāvā visas jau plaši pazī­stamās GU par­alēli bīdāmās-atgāžamās furnitūras sniegtās priekšro­cības: vienkāršu sistēmas vadību, izman­tojot rokturi un tādējādi arī rotaļīgi vieglu sistēmas lie­t­ošanu. Visi aizslēgšanas punkti ir aprī­koti ar sēņveida tapām "CLEVERLE", kas "gudrā veidā" (angl. "clever") pielāgojas ne vienmēr optimāli izvei­dotajai falces atstarpei. Aizslēgs oZ nav aprī­kots ar automā­tiskās vadības šķērēm. Vērtne slīd par­alēli rāmim un tādējādi tā nevar izliekties. Papildus tam šķēres ir savi­e­notas ar metāla stieņiem – pateicoties tam, aizvēršanas spiediens tiek pār­nests uz visu vērtnes platumu.

Par­alēli bīdāmu-atgāžamu logu furnitūra GU-966/100 oZ bb Jums sniedz šādas priekšro­cības:

  • Sistēmas lie­t­ošanu netraucēs balkona durvju sliek­snis
  • Vērtnes automā­tiska nofi­k­sēšanās atgāztā stāvoklī: aiz­sardzība pret atbīdīšanu telpu vēdināšanas laikā
  • Vienāda šķēre un riteņu bloks koka un plast­masas ele­men­tiem
  • Vērtnes pie­spiešana, ko nodrošina stieņu savi­enojums – sākot ar vērtnes falces platumu 1200 mm – pret durvju vērtnes izliekšanos
  • Visas regulēšanas iespējas, izman­tojot "Torx"
  • Ar virsmas blīvējumu ferGUard*silber ilg­laicīgai aiz­sardzībai pret koro­ziju

Teh­niskie dati

Pielie­t­ojuma sfēraVērtnes falces platums [mm]Vērtnes falces aug­stums [mm]Maks. vērtnes svars [kg]
Koks / plast­masa640 – 1600*700 – 2350100
*sākot ar vērtnes falces platumu 1200 mm ar vērtnes pie­spiešanu

X
Papildu informācija
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019