Serviss

Mēs Jums labprāt palīdzēsim

Lai kas Jums arī būtu nepie­ciešams - tas viss ir atrodams šeit: sākot ar cenrādi un beidzot ar pro­grammatūru, no risku izvērtējuma līdz pat CE licenču izsniegšanai. Vienkārši nesteidzīgi iepazīsti­e­ties ar visām šeit piedāvātajām iespējām.

Mate­riāli leju­pielādei

Šeit mēs Jums leju­pielādei esam saga­tavojuši aktuālāko informāciju – sākot ar bukle­tiem un kata­logiem un beidzot ar ser­ti­fikātiem un apkopes, darba kārtībā uzturēšanas un lie­t­ošanas instrukcijām.

Būviz­strādājumu regula / CPR

Šajā sadaļā ir pie­ejami doku­menti, kas saskaņā ar Būviz­strādājumu regulu aplie­cina mūsu izstrādājumu veiktspējas īpašības.

Darba rasējumi

Šeit Jūs tieš­saistē varat aplūkot un ērti savā datorā leju­pielādēt mūsu CAD rasējumus. Izman­tojot mūsu piedāvātās meklēšanas funkcijas – meklēšana pēc katego­rijas un meklēšana brīvajā tekstā –, Jūs ātri un vienkārši nokļū­siet līdz nepie­ciešamajam rezultātam.

Pro­grammatūra

Šeit Jūs atradī­siet mūsu pro­grammatūru risinājumu un tieš­saistes plat­formu pārs­katu, kas Jums sniegs atbalstu ikdi­enas darbā un palīdzēs eko­no­miski veidot savu dar­ījumu pro­cesu norisi.

Licences & CE

GU ir koka logu un balkona durvju sistēmu piegādātājs – un kā GU kli­ents Jūs pēc vienas dienas apmācības kursu pabei­gšanas saviem izstrādājumiem atbil­stoši izstrādājumu stand­artam EN 14351-1 varat veikt marķēšanu, pašam nemaz neveicot pārbaudi.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019