Uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas kā sistēmu piegādātājs CE ser­ti­fikācijai

Uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas Rozenhaimas Būv­ele­mentu ser­ti­fikācijas institūtā (PfB) veik­smīgi ir vei­kusi pirmo modeļa pārbaudi (Ini­tial Typ Testing = ITT) koka logiem un balkona durvīm atbil­stoši stand­arta EN 14351-1 prasībām.

Kopš 2010. gada februāra tirdznie­cībā drīkst laist tikai logus un balkona durvis ar CE-marķējumu.

Šajā sakarā GU grupa saviem kli­en­tiem kā sistēmu piegādātājs piedāvā pakalpojumu, kas viņiem piešķir tiesības izmantot mūsu testa rezultātus atbil­stoši "ITT Cascading" pro­cedūrai. Šī pro­cedūra mūsu kli­en­tiem sniedz iespēju saviem logiem un balkona durvīm piešķirt CE marķējumu atbil­stoši izstrādājumu stand­artam 14351-1 CE, pašiem neveicot tam nepie­ciešamās pārbaudes.

Vienas dienas maksas apmācības kursos uzņēmuma mītnē Dicin­genā GU grupa saviem sadar­bības part­ne­riem palīdzēs apgūt savā rūpnīcā vei­camas ražošanas kontroles principus (WPK), kā arī CE marķējuma piešķiršanas un atbilstības deklarācijas sastādīšanas principus. Visiem uzņēmumiem, kas piedalās šajos apmācības kursos, kursu noslēgumā tiek izsniegta licence. Šī licence satur sistēmas mapi "CE marķējuma piešķiršana koka logiem un balkona durvīm", kas Jums sniegs iespēju logu sistēmas izga­tavot tā, ka tiks nodrošināta to veiktspējas rādītāju atbilstība izstrādājumu stand­arta EN 14351-1 prasībām. Līdz ar šī doku­menta pasniegšanu kursa dalībniekiem seminārs arī tiek noslēgts.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Uzņēmumu grupas kli­enti var vēr­sties arī pie sava atbildīgā filiāles pārstāvja vai rakstīt mums e-pastu uz adresi arturas.grumulaitis(at)g-u.lt lai piereģi­s­trētos uz kādu no nākamajiem apmācību kur­siem.