Pro­grammatūru risinājumi un tieš­saistes plat­formas

Pro­jektēšana – Pasūtīšana – Informēšana – Admi­ni­s­trēšana

Tieš­saistes un elek­tro­niskie izpild­rīki garantē nekļūdīgu datu pārsūtīšanu, sama­zinātus mate­riālu sagādes apjomus, saīsinātus sagādes laikus, aktuālākās cenas un nosacījumus 24 stundas dienn­aktī 7 dienas nedēļā.

Uzņēmums Gretsch­-Unitas Jums piedāvā pro­grammatūru risinājumus un tieš­saistes plat­formas, kas Jums sniegs atbalstu ikdi­enas darbā un palīdzēs eko­no­miski veidot savu dar­ījumu pro­cesu norisi. Galve­nais uzsvars - tāpat kā tas ir arī attie­cībā uz citiem GU grupas izstrādājumiem - nav likts uz atsevišķajiem ele­men­tiem, bet uz kompleksu risinājumu izveidošanu, ņemot vērā aktuālākās prasības.

Nemitīga šo rīku pilnveidošana un aktualizēšana nodrošina pastāvīgus ieguvumus augstā teh­niskā līmenī. Ienir­stiet kopā ar mums elek­tro­niskās saziņas pasaulē un ļaujiet, lai šo rīku piedāvātās priekšro­cības Jūs pār­lie­cina.

Cust­omer Informa­tion System

"Cust­omer Informa­tion System" (CIS) ir visas uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas izstrādājumu jomas apt­veroša pasūtīšanas un kli­entu informācijas sistēma.

con­fiGU­rator

"con­fiGU­rator" pro­gramma tika izstrādāta detaļu sarakstu izveidošanas un furnitūras risinājumu not­eikšanas nolūkā, bal­stoties uz praksē iegūtiem ievades para­me­triem.

MasterKey­System

MasterKey­System (MKS) ir plānošanai un pasūtīšanai paredzēta inter­neta plat­forma, kas ir izstrādāta tieši darbam ar vie­notajām slēgšanas sistēmām. Pro­grammatūra tika radīta ar mērķi padarīt vienkāršāku ar vie­notajām slēgšanas sistēmām saistīto pasūtījumu apstrādi, piedāvājot maksimāli plašu pakalpojumu klāstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MasterKey­System (MKS) ir plānošanai un pasūtīšanai paredzēta inter­neta plat­forma, kas ir izstrādāta darbam ar vie­notajām slēgšanas sistēmām. Pro­grammatūra tika radīta ar mērķi padarīt vienkāršāku ar vie­notajām slēgšanas sistēmām saistīto pasūtījumu apstrādi, piedāvājot maksimāli plašu pakalpojumu klāstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeyManager

Izveidojot pro­grammu "KeyManager", tirgū ir laista unikāla pro­grammatūra, kas admi­ni­strē un doku­mentē veselas vie­notās slēgšanas sistēmas ar visiem ar to saistītajiem mehā­niskajiem, meha­tro­niskajiem un elek­tro­niskajiem izstrādājumiem, un kas pro­grammē meha­tro­niskos un elek­tro­niskos cil­in­drus un datu lasītājus.

Ausschreibungs­Manager

Pro­gramma "Ausschreibungs­Manager" ir ārkārtīgi ērti lie­t­ojams un efektīvs rīks ātrai veselu pakalpojumu aprakstu un piedāvājumu tekstu sastādīšanai, apt­verot visus uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas ražotos izstrādājumus.

Order by Scan­ning

"Order by Scan­ning" (ObS) ir ļoti augstvērtīga un vienkārši lie­t­ojama pasūtīšanas sistēma ar svītrkodu ske­neri, lai fik­sētu pasūtāmos mate­riālus ražošanas, nolik­tavas vai admi­ni­s­trēšanas sfērā, izman­tojot speciālas svītrkodu etiķetes.

Elek­tro­niskais pies­lēgums ERP sistēmām

Uzla­botas saskarnes efektīvai elek­tro­nisko pasūtījumu apstrādei ar paša kli­enta mate­riālu pārvaldības sistēmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzla­botas saskarnes efektīvai elek­tro­nisko pasūtījumu apstrādei ar paša kli­enta mate­riālu pārvaldības sistēmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnitūras datu serviss

Uzņēmumu grupa, bal­stoties uz kli­enta pieprasījumu, nosūta individuālus datu bāzes failus automa­tizētajai logu izga­tavošanai, kas ir pielāgoti konkrētam pro­jektam.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019