con­fiGU­rator

Izstrādājumu kon­figu­ra­tors logiem, durvīm un ieejas sistēmām

"con­fiGU­rator" pro­gramma tika izstrādāta detaļu sarakstu izveidošanas un furnitūras risinājumu not­eikšanas nolūkā, bal­stoties uz praksē iegūtiem ievades para­me­triem. Izman­tojot ar konkrētu objektu saistīta ele­menta para­me­trus (piemēram, forma, pro­filu sistēma, krāsa, drošības līmenis), Jūs dažu sekunžu laikā iegū­siet teh­niski pareizu detaļu sarakstu.

Funkcijas

 • Furnitūras komplektu un detaļu sarakstu sastādīšana
 • Pasūtījuma sarakstu un teh­nisko detaļu sarakstu sastādīšana ar CAD montāžas rasējumiem
 • Piedāvājuma sastādīšana, bal­stoties uz aktuā­lajiem nosacījumiem vai kata­loga cenām ar pro­fe­s­ionālu, izdrukāšanai gatavu izkārtojumu
 • Ērta pasūtīšana ar datu inte­grēšanu Cust­omer Informa­tion System (CIS)

Veiktspējas rak­stu­rojums

 • Ērta un ar paroli aizs­argāta pieeja, izman­tojot inter­neta pārlūk­programmu – nav nepie­ciešama pro­grammas instalēšana uz sava datora
 • Datu aprēķināšana, bal­stoties uz aktuā­lajām cenām, nosacījumiem un teh­nisko stāvokli
 • Speciālu ele­mentu formu kon­figurācija
 • No šau­rajiem pro­fi­liem, koka un tērauda izga­tavotu panikas, ugunsdrošo durvju un ar daudz­punktu slēg­mehā­nismu aprī­kotu durvju kon­figurācija atbil­stoši stand­ar­tiem EN 179 un EN 1125
 • Tiek ņemti vērā ar pro­filu veidu saistīti furnitūras vari­anti, kas atbilst tirgū vadošo sistēmu ražotāju pro­fi­liem
 • Individuāla piedāvājumu un adrešu pārvaldība
 • Daudzvalodu lie­t­otāja saskarne
 • Attie­cīgajai val­stij atbil­stošu furnitūras kon­figurāciju lie­t­ošana

Sistēmas prasības

 • Inter­neta pies­lēgums
 • Inter­neta pārlūk­programma (sākot ar Internet Explorer ver­siju 7.0 vai Mozilla Firefox 3)

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par sistēmu "con­fiGU­rator", Jūs varat ar mums sazināties, izman­tojot vietni:

configurator(at)g-u.de