Cust­omer Informa­tion System (CIS)

Pasūtīšanas un kli­entu informācijas sistēma

"Cust­omer Informa­tion System" (CIS) ir visas uzņēmumu GU grupas izstrādājumu jomas apt­veroša pasūtīšanas un kli­entu informācijas sistēma.

Funkcijas

 • Piedāvājumu sastādīšana saskaņā ar aktuā­lajiem nosacījumiem izstrādājumiem ar fik­sētu preces kodu
 • Visu izstrādājumu pie­ejamības pārbaude reā­lajā laikā
 • Pasūtījumu sastādīšana apt­verot tādas izstrādājumu sfēras kā logu un durvju tehno­loģijas, ieejas sistēmas un papildma­te­riālus
 • Kli­enta veikto pasūtījumu izpildes izse­košana (piemēram, pavadzīmju informācija)
 • Visu kli­enta veikto pasūtījumu pārs­kats
 • Rēķinu atvēršana PDF formātā saistībā ar jau piegādātajiem pasūtījumiem

Veiktspējas rak­stu­rojums

 • Ērta un ar paroli aizs­argāta pieeja, izman­tojot inter­neta pārlūk­programmu – nav nepie­ciešama pro­grammas instalēšana uz sava datora
 • Ērti un vienkārši lie­t­ojama dar­bvirsma
 • Pastāvīga preču datu aktualizēšana
 • Datu aprēķināšana, bal­stoties uz aktuā­lajām cenām, nosacījumiem un teh­nisko stāvokli
 • Informācija par nolik­tavā pie­ejamajām precēm
 • Vienkārša pasūtīšana, izman­tojot importēšanas funkciju (piemēram, fails ar paplašinājumu *.csv)
 • CIS aktuālās informācijas inte­grēšana GU iekšējās sistēmās

Sistēmas prasības

 • Inter­neta pies­lēgums
 • Inter­neta pārlūk­programma (sākot ar Internet Explorer ver­siju 7.0 vai Mozilla Firefox 3.*)

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par mūsu "Cust­omer Informa­tion System CIS", Jūs varat ar mums sazināties, izman­tojot vietni:

cis(at)g-u.de