Elek­tro­niskais pies­lēgums ERP sistēmām

Uzla­botas saskarnes efektīvai elek­tro­nisko pasūtījumu apstrādei ar paša kli­enta mate­riālu pārvaldības sistēmu

Elek­tro­niska iekšējo dar­ījumu pro­cesu optimizācija, izman­tojot inteliģentus sistēmu risinājumus (ERP sistēmas), mūsdi­enās ir kļuvusi gan­drīz par paš­sa­protamu lietu. Tomēr dar­ījumu pro­cesi nebeidzas pie uzņēmuma sliekšņa.

GU grupa saviem kli­en­tiem sniedz atbalstu dar­ījumu pro­cesu optimizācijā - sakot ar pasūtījumu sastādīšanu un beidzot ar rēķinu apstrādi.

Uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas piedāvā daudzveidīgas un plašas iespējas veikt elek­tro­nisku pasūtīšanas pro­cesu pārvaldību, neatsa­koties no kli­enta izman­totajām pro­grammām. Ar kli­enta darba speci­fiku saistīta pro­jekta ietvaros tiek apzināts efektīvākais rīcības veids, pēc tam to mērķtie­cīgi inte­grējot pasūtīšanas pro­cesu norisē.

Veiktspējas rak­stu­rojums

  • Pilnas digitālās pievi­e­notās vērtības ķēdes pārvaldība, sākot ar pasūtījumu sastādīšanu un beidzot ar rēķinu apstrādi
  • Piegāde atbil­stoši principam "Just-in-Time"
  • Sama­zināts mate­riālu daudzums nolik­tavā
  • Aprēķinu kļūdu novēršana
  • Saīsināti sagādes laiki
  • Pasūtījumu sastādīšana visu dienn­akti
  • Daudzveidīgas datu pārsūtīšanas iespējas atkarībā no kli­enta vēlmēm (http, ftp, e-pasts, Transfer Manager, utt.)

Sistēmas prasības

  • Kli­enta pro­grammatūrai ir jāspēj izveidot pasūtīšanas failus
  • Dators ar inter­neta pies­lēgumu

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par jūsu ERP sistēmu elek­tro­nisko pies­lēgumu, lūdzu, sazi­nie­ties ar mums, izman­tojot inter­neta vietni:

transfermanager(at)g-u.de