Furnitūras datu serviss

Furnitūras datu nosūtīšana

Uzņēmumu grupa, bal­stoties uz kli­enta pieprasījumu, nosūta individuālus datu bāzes failus automa­tizētajai logu izga­tavošanai, kas ir pielāgoti konkrētam pro­jektam. Datu bāzes faili tiek izvei­doti saskaņā ar mūsu pasūtījuma kata­logiem vai arī logu izga­tavotāja individuā­lajām vēlmēm. Tā rezultātā kli­ents no mums saņem ar konkrētu pro­jektu saistītus datus, ies­kaitot komer­ciāla un teh­niska rak­stura detalizētu informāciju inte­grēšanai nozares vadošajās logu un durvju ražošanas pro­grammās un pro­grammatūrās.

Iespējamie komer­ciāla rak­stura dati, kas tiek nodoti kli­entam

 • Preces un atsevišķas furnitūras detaļas
 • Preču numuri
 • Preču nosau­kumi
 • Izstrādājumu grupas / atlaižu grupas
 • Bruto cenas

Iespējamie teh­niska rak­stura dati, kas tiek nodoti kli­entam (CNC dati)

 • Detaļu garumi
 • Saīsinājuma izmēri
 • Slēdzējtapu izvie­t­ojums
 • Skrūvju caurumu izvie­t­ojums
 • Pievi­e­noto detaļu izvie­t­ojums
 • Atsevišķu detaļu rasējumu, kā arī pilnu montāžas rasējumu nosūtīšana CAD pro­grammām PDF vai dxt formātā

Furnitūras komplekti

 • Katram furnitūras komplektam nepie­ciešamo sastāvdaļu not­eikšana; aprēķinu formulu nosūtīšana sastāvdaļu daudzuma aprēķināšanai atkarībā no atsevišķo detaļu izmēra
 • Opciju saga­tavošana piegādātajiem furnitūru komplektiem atkarībā no ražošanas pro­grammatūras
 • Atsevišķo detaļu montāžas pozīcijas un secības not­eikšana un fik­sēšana, kā arī datu pārsūtīšana uz datu apstrādes cen­triem ar attie­cīgiem apstrādes kodiem

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par furnitūras datu servisu, Jūs varat ar mums sazināties, izman­tojot vietni:

beschlagdatenservice(at)g-u.de