KeyManager

Mehā­nisko un meha­tro­nisko vie­noto slēgšanas sistēmu pārvaldības, doku­mentēšanas un pro­grammēšanas pro­grammatūra

Izveidojot pro­grammu "KeyManager", tirgū ir nonākusi unikāla pro­grammatūra, kas admi­ni­strē un doku­mentē veselas vie­notās slēgšanas sistēmas ar visiem ar to saistītajiem mehā­niskajiem, meha­tro­niskajiem un elek­tro­niskajiem izstrādājumiem, un kas pro­grammē meha­tro­niskos un elek­tro­niskos cil­in­drus un datu lasītājus.

Izman­tojot BKS sistēmas datni, vairs nebūs nepie­ciešama laikie­tilpīgā visu vie­notajā slēgšanas sistēmā ietilp­stošo cil­indru vai retrans­la­toru sēriju numuru ievadīšana, jo sistēmas datne šos datus ielasa automā­tiski.

Pro­gramma "KeyManager" ir pilnībā pies­lēdzama tīklam un pie­ejama daudzās valodās.

Veiktspējas rak­stu­rojums

 • Aiz­sardzība pret neatļautu piekļuvi, pateicoties uzraudzības funkcijai ar paroles kodu
 • Individuāls lie­t­ojums - arī vairākām sistēmām vien­laicīgi
 • Veselu slēgšanas shēmu rediģēšana, admi­ni­s­trēšana un izdrukāšana
 • Katrai per­sonai izsniegto atslēgu admi­ni­s­trēšana ar izsniegšanas un atpakaļnodošanas datumu
 • Atslēgu saņemšanas un atpakaļnodošanas veidlapu izdrukāšana
 • Cil­indru montāžas un demontāžas veidlapu izdrukāšana
 • Visus līmeņus apt­verošo atslēgu piekļuves tiesību uzrādīšana un izdrukāšana, iekļaujot arī visu attie­cīgo individuāli slēdzošo mehā­nismu uzrādīšanu un izdrukāšanu
 • Visu mehā­nisko un elek­tro­nisko piekļuves atļauju parādīšana un izdrukāšana vienā dar­bvirsmā
 • Pilna retrans­la­toru admi­ni­s­trēšana ar inte­grētu kvīts izdrukāšanu
 • Ātra un vienkārša SE kompo­nentu pro­grammēšana, izman­tojot slēgšanas shēmu matricu
 • Atslēgu un cil­indru pasūtīšana, ies­kaitot piegādāto atslēgu un cil­indru admi­ni­s­trēšanu
 • Individuāla lie­t­otāju admi­ni­s­trēšana
 • Per­sonāla datu bāze ārpus sistēmas robežām
 • Ērta meklēšanas funkcija arī ārpus sistēmas robežām
 • Tikšanās kalendāra funkcija atslēgu izsniegšanai ar laika ier­obežojumu
 • Lie­t­otāju shēmas inte­grēšana kvīšu paraugos
 • Kvīšu izsūtīšana pa e-pastu

Sistēmas prasības

 • Operētāj­sistēma: Win­dows 7  / Win­dows 8 vai 8.1 / Win­dows 10
  (32 vai 64 bitu ver­sijas)
 • Ope­ratīvā atmiņa: min. 2 GB RAM ope­ratīvā atmiņa
 • Ekrāna izšķirtspēja: ietei­cams 1280 x 1024
 • Nepciešamais cie­tais disks:
 • min. 500 MB servera vai atsevišķai instalācijai
 • min. 100 MB kli­enta instalācijai

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

BKS KeyManager atjaun­inājums 4.x (SE)
(ver­sija: 4.4.0007)

Instalācijas priekšno­t­eikumi:
pie­ejama BKS KeyManager instalācija, sākot no ver­sijas 3.5

Stāvoklis: 2017 jūnijs

Download 182 MB

Kon­takti:
Ja jums ir radušies jautājumi par mūsu KeyManager, varat ar mums sazināties, izman­tojot:

elektronik.support(at)bks.de