Order by Scan­ning

Pasūtīšanas sistēma ar svītrkodu ske­neri efektīvai loģis­tikai

"Order by Scan­ning" (ObS) ir ļoti augstvērtīga un vienkārši lie­t­ojama pasūtīšanas sistēma ar svītrkodu ske­neri, lai fik­sētu pasūtāmos mate­riālus ražošanas, nolik­tavas vai admi­ni­s­trēšanas sfērā, izman­tojot speciālas svītrkodu etiķetes.

Ies­kenētie dati no datora caur internetu tiek nosūtīti GU grupai. Uzreiz pēc tam Jums tiek nosūtīts attie­cīgais pasūtījuma numurs. Ātrāks un efektīvāks pasūtījuma sastādīšanas veids vairs nav iedomājams!

Ske­neri var papildus izmantot arī nolik­tavas inventāra uzskaitei, ies­kaitot preču vērtības uzskaiti.

Uzņēmumu grupa Gretsch­-Uni­tas sniegs Jums atbalstu šīs uzla­botās loģis­tikas koncepcijas ieviešanā. Konkrēta pro­jekta norises ietvaros, apt­verot izstrādājumu ABC analīzi, inventāra uzskaiti un nolik­tavā pie­ejamā detaļu daudzuma fik­sēšanu, kā arī nolik­tavas un plauktu sistēmu orga­nizēšanu, pro­fe­s­ionāli tiks novērtēta Jūsu situācija un izstrādāts Jūsu vajadzībām optimāli pielāgots loģis­tikas risinājums.

Veiktspējas rak­stu­rojums

  • Aprēķinu kļūdu novēršana
  • Saīsināti sagādes laiki
  • Piegāde atbil­stoši principam "Just-in-Time"
  • Sama­zināts mate­riālu daudzums nolik­tavā

Sistēmas prasības

  • Dators ar inter­neta pies­lēgumu

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par sistēmu "Order by Scan­ning", Jūs varat ar mums sazināties, izman­tojot vietni:

transfermanager(at)g-u.de