Architecten

Obje­ctadvies voor architecten, plano­logen, opdrachtgevers en aan­ne­mers

Al ruim een eeuw zijn wij actief op het ter­rein van pro­ducten en tech­no­logieën die tegenwo­ordig als geheel van­zelfs­prekend worden besc­houwd en gebruikt, en waarvan de complexiteit door­gaans niet bewust wordt waargenomen. Als ontwi­kke­laar en pro­du­cent bieden wij u sys­te­emoplos­singen voor het openen en bewegen, sluiten en ver­gren­delen van ramen en deuren, als­mede voor een func­tioneel en veilig gebouwenma­nage­ment.

 

Wat wij u bieden op het ter­rein van obje­ctadvies
Naar wens stellen we in overleg met u een individueel totaalconcept samen; van het bepalen van alle noodza­kelijke func­ties tot en met de over­dracht aan uw klant. We letten dan ook op werkover­koe­pelende ver­bindings­p­unten.

Het spreekt voor zich dat we ook obje­ctspeci­fieke teke­ningen, deur­lijsten, aan­be­stedingsdocu­mentatie en, indien nodig, kabelontwerpen voorbe­reiden. Bij concur­rerende ver­eisten helpen we u bij het vinden van de optimale oplos­sing. Mocht het nodig zijn, dan ontwi­kkelen voor uw object ook individuele maat­werkoplos­singen of speciale con­struc­ties. 

Het nut voor uw dagelijks werk
Wij geven u advies over de toe­pas­selijke normen en richt­lijnen, maar ook over innova­tieve pro­ducten en wat deze bij het ontwerp en de ver­taling daarvan voor u betekenen. Bovendien hebben wij een grote reeks semi­nars voor u die bij ons of op uw kan­toor kunnen worden geor­ga­ni­s­eerd.

Aange­zien opdrachtgevers graag het object, de func­ties en de kwali­teit van de oplos­singen willen kunnen goedkeuren, orga­ni­seren en ver­z­orgen wij alle mons­ters van het object en stellen naar wens ver­schillende varianten en func­ties voor. Een andere optie is om onze wereldwijd beschikbare referen­tie­ob­je­cten te bezich­tigen. In 35 landen zijn onze con­ta­ct­per­sonen u graag van dienst.

Semi­nars & opleidingen

Met het semi­nar­pro­gramma van de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas kunt u een keuze maken uit ruim 100 semi­nars uit de specialismen raam­techniek, deur­techniek en automa­ti­sche toegangs­sys­temen. Bovendien bieden wij u informatie over alle bel­angrijke normen en richt­lijnen en de ver­taling daarvan in de praktijk.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
OBJEKTcompendium 36,8 MB Download