Deur­be­s­lagen

Voor aluminium- of kunst­stofdeuren met omraming uit koker­pro­fiel

U vindt in ons pro­gramma een omv­angrijk aanbod bes­lagen voor aluminium- en kunst­stofdeuren met omraming uit koker­pro­fiel. Met deurkrukgarnituren in ver­schillende designs voor alle toe­pas­singen - van voordelig stan­da­ard­be­slag via inbraakwerende varianten tot alter­na­tieven voor brand- en rookwerende deuren en vluchtdeuren. Druk­stangen en stangg­repen ver­vol­le­digen het pro­gramma.

WDL-obje­ct­be­slag con­form EN 1906 en EN 179

De bes­lagen voor obje­ctdeuren met een mooi design beschikken over een onder­houds­vrij dru­klager (WDL). Het bes­lag­programma bestaat uit zeven ver­schillende kruk­se­ries met meerdere modellen. Door de combi­natie met knop­modellen en schildvormen creëert u individuele varia­ties. Alle WDL-bes­lagen behoren tot klasse 4 con­form DIN EN 1906.

Vluchtdeurs­loten over­e­en­komstig EN 1125

Onze druk­stangen en stangg­repen over­e­en­komstig EN 1125 kunt u met onze paniek­sloten gebruiken en met bes­lagen op andere deuren in het gebouw combineren. Door talrijke mate­rialen en uitvoe­ringen is altijd een harmo­ni­sche vor­mge­ving mogelijk.

Oplig­gende vluchtdeurs­loten over­e­en­komstig EN 1125

Oplig­gende pani­ekdeurs­loten van BKS mon­teert u gewoonweg op het deurblad. De druk­stangen of stangg­repen zijn over­e­en­komstig EN 1125 toege­laten en geschikt voor brandwerende deuren. Ver­schillende mate­rialen en uitvoe­ringen voor een gepaste deu­rui­trusting.

Vei­ligheids­be­s­lagen ES3

BKS-vei­ligheids­be­s­lagen met cil­inderafdekking bieden u een uit­stekende bescherming voor geweld van bui­tenuit: de cil­inderafdekking uit gehard staal is los gela­gerd en door de eigen vorm veilig met het beslag ver­bonden. Bovendien maakt een geïn­te­gre­erde vei­ligheidsvo­or­zie­ning het uitt­rekken en afdraaien van de slotcil­inder moeilijker.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download