Toebe­horen bouw­be­slag

Laat niets aan het toeval over, ook niet de keuze van uw toebe­horen. De GU-groep biedt u een omv­angrijke keuze van heel uite­enlo­pend toebe­horen voor de bouw en inbouw van deuren en deur­be­s­lagen.

Afdichting­sys­temen

Met deu­rafdichtingen en bouwa­ans­luitingen van de GU-groep zorgt u voor de gepaste vor­mge­ving van voegen bij deu­ra­ans­luitingen. Natuur­lijk inclu­sief des­kundig advies over de actuele aanbeve­lingen en voor­schriften.

Bouwchemie

Hier vindt u talrijke bouwche­mi­sche pro­ducten, die u nodig hebt voor de ver­vaar­diging, mon­tage, dichting en het onder­houd van vens­ters of deuren. Bovendien bieden wij artikelen voor energiesa­ne­ringen, bijv. iso­la­tiema­te­riaal, afdichtingen en ver­lijmingma­te­riaal.

Deur­dichtingen

Dicht­heid is de voorwaarde voor energie-efficiëntie: bij de GU-groep vindt u daarom dichting­profielen van de nieuwste gene­ratie voor de meest uite­enlo­pende pro­fiel­vormen.

Beves­tigings­techniek

De GU-groep biedt u een ruim pro­gramma met de mo­dern­ste beves­tigings­techniek. Daartoe horen ver­schillende ver­bindingsoplos­singen voor talrijke toe­pas­singen. Deze voldoen allemaal aan de hui­dige normen en testen.

Automa­ti­sche deur­dichtingen

Met automa­ti­sche deur­dichtingen van de GU-groep zorgt u voor de perfecte iso­latie tussen deur en vloer tegen tocht, insecten, stof en vuil. Deze zijn geschikt voor deuren uit kunst­stof, hout of aluminium.

Begla­zings­techniek

Met behulp van het GU-begla­zing­stoebe­horen kunt u begla­zing­se­en­heden ook in de moeilijkste omstan­digheden des­kundig inbouwen. Enerzijds met zorgvuldig gekozen en getest mate­riaal, anderzijds dankzij een ruim pro­duc­ta­anbod.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download