Begla­zings­techniek

Met behulp van de GU-begla­zing­stoebe­horen kunt u bijna elke soort begla­zing of omramingen zelf mon­teren, ook in de moeilijkste omstan­digheden, dankzij het gebruik van zorgvuldig gekozen en getest mate­riaal en een ruim pro­duc­ta­anbod. Ook extreme gevallen, zoals hoge gewichten of grote inbouwdieptes, vormen geen pro­b­leem, bijv. door het blok­sys­teem voor zware lasten.

GU-glasbanden

GU-glasbanden GU-glas­banden zijn bes­temd om de indring­diepte van het eigenlijke afdichtingma­te­riaal (ver­zegeling) te begrenzen. Tegelijker­tijd wordt aan de hand van de dikte van de glas­band tevens de dikte van de afdichtingvoeg bepaald. Het mate­riaal van de glas­band is van zelfhech­tend, poly­e­thyleen schuim­stof met ges­loten cellen en valt op door zijn fijne poriën en bijzonder goede aans­luiting. Deze eigensch­appen en een gelijkblijvend hoge pro­ductkwali­teit maken rationele en vei­lige oplos­singen mogelijk voor een breed toe­pas­sings­spectrum. De banden zijn ver­krijgbaar in talloze afme­tingen. Ze zijn bestand tegen ver­oude­ring, vrij van weekma­kers en compa­tibel met veel gangbare ver­zegelings­massa's. Ze kunnen worden gebruikt op alle mate­rialen, zoals hout, kunst­stof en metaal.

GU-glasblokjes

GU-glasblokjes De uitvoe­ring van GU-glas­b­lokjes voldoet aan de tech­ni­sche richt­lijnen van het glazenma­kersvak, waardoor u de begla­zing des­kundig kunt uitvoeren. Deze bes­taan uit een uiterst bes­ten­dige kunst­stof, die ook bij perma­nente druk stabiel blijft, en zijn geschikt voor elk soort omraming. Breedte van 22 tot 50 mm en dikte van 1 tot 6 mm voor een hoge flexibili­teit.

GU-glasbruggen

GU-glasbruggen Compen­seer ver­schillende spon­ningen van kunst­stof omramingen op betrouwbare wijze: met GU-glasbruggen. Deze vormen een draagkrach­tige ondergrond voor het ver­eiste glas­b­lokje. De klem, met het grote veerbe­reik, zorgt voor een bevei­ligde positie in het pro­fiel en neemt de tole­r­an­ties van het kunst­stof­profiel con­tinu op. De beves­tigingsveren ver­hinderen dat het boven­lig­gende glas­b­lokje wegg­lijdt en dragen bij tot een des­kun­dige plaatsing vol­gens de tech­ni­sche richt­lijnen van het glazenma­kervak.

GU-beglazingsgereedschappen

GU-glashevel Erva­ring en kwali­teit in actie: het GU-begla­zingsgereed­schap biedt u een betrouwbare en vei­lige onder­ste­u­ning bij de vakkun­dige uitvoe­ring van begla­zings­werk vol­gens de tech­ni­sche richt­lijnen van het glazenma­kersvak.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download