De diensten die u met uw login kunt gebruiken, vindt u meteen op

service.g-u.com

Registreren

U wilt een van onze diensten gebruiken? Gelieve u te registeren op

service.g-u.com

Gebruik­svo­orwaarden voor downloads

1. In de downloadzone bevindt zich inhoud, die door de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas is opge­steld. Alle voor het downloaden beschikbare mate­riaal is onderworpen aan de auteurs­rechten en is beschermd door het Duitse en inter­na­tio­nale merken-, auteurs- en datab­ank­recht.

De door de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas voor het downloaden beschikbaar gestelde gegevens zijn onderworpen aan het gebruik­srecht van Gretsch­-Unitas of van diens licen­tiever­leners. Bovenop het ver­melde gebruik krijgt de gebruiker geen recht over de inhoud.

Wijzigingen van welke aard dan ook, ook van de kleuren en vor­mge­ving van het beeld- en gegevens­ma­te­riaal, zijn niet toege­laten. Het is niet toege­laten om in combi­natie met of bij het pub­li­ceren of doorgeven van de ongewijzigde bestanden andere of schadelijke inhoud inzake het pro­duct te ver­s­preiden.

2. De informatie, bro­chures, cata­logi en andere bestanden die de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas als download aanbiedt, mogen afge­drukt, maar inhoudelijk niet gewijzigd worden. Het is niet toege­laten afzonder­lijke pagina's, afbeeldingen of teksten afzonder­lijk op te slaan, te ver­me­nigvul­digen of op een andere manier te gebruiken. De gegevens mogen in ongewijzigde vorm doorgegeven worden. Ver­kopen is niet toege­laten.

3. Hoewel de aangeboden downloads op virussen gecontro­leerd werden, kan schade door aanwezige mal­ware niet vol­komen uitges­loten worden. Bij het downloaden moet de gebruiker de bestanden daarom opnieuw op virussen contro­leren.

Voor een download gelden onze downloadvo­orwaarden, waarmee u bij een download ins­temt.