Gebouwma­nage­ment­sys­teem GEMOS­

In tegen­stel­ling tot talrijke andere sys­temen is GEMOS­ geen aanvulling van de portfolio in de vorm van een gra­fi­sche gebruikers­in­ter­face voor installa­ties van speci­fieke pro­du­centen, maar vol­komen univer­seel met meer dan 400 ver­schillende geïn­te­gre­erde inter­faces. Zo kunt u met GEMOS­ ver­schillende sys­temen en installa­ties, onafhan­kelijk van de fabrikant, via één inter­face regelen, visuali­seren en analyseren.

Door de opdeling in de niveaus Light, Stan­dard en Pro­fes­sionell beschikt u steeds over de juiste toe­pas­sing in kleine, mid­del­grote en grote obje­cten.

Wat is GEMOS­?

GEMOS­ is een gebouwma­nage­ment­sys­teem waarmee u ver­schillende sys­temen uit de vei­ligheids-, com­mu­nicatie- en media­techniek via één inter­face kunt regelen en visuali­seren - onafhan­kelijk van de fabrikant en het type.

Hard­warecompo­nenten

Het omv­angrijke aanbod hard­warecompo­nenten in 19-inch-techniek combineert u met de vooraf gepro­du­ce­erde kabel­techniek tot een modu­lair opgebouwd, uni­form sys­teem. De installatie gebeurt gewoonweg met Plug & Play.

Sec­to­roplos­singen

Elke sector heeft andere ver­eisten en pro­cessen. GEMOS­ biedt perfecte oplos­singen voor mul­tifunc­tionele toe­pas­singen, logistiek, strafgevan­ge­nissen en com­pu­ter­centra.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com