De onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas

De onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas bestaat uit meer dan 50 pro­ductie- en ver­ko­opves­tigingen in 35 landen. Onder de inter­na­tio­naal leiding­gevende merken GU (bouw­be­s­lagen), BKS (sloten, sluit­sys­temen) en FERCO (bouw­be­s­lagen) biedt deze 'Voor­s­prong met sys­teem'.

In het bijzonder pro­du­ceren en ver­kopen wij ca. 30.000 artikelen op het vlak van raam- en deur­techniek, automa­ti­sche toegangs­sys­temen en gebouwma­nage­ment­sys­temen, die zonder pro­blemen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Met ca. 3700 mede­werkers en een tra­ditie van meer dan 100 jaar ontwi­kkelt de GU-groep niet alleen afzonder­lijke pro­ducten, maar ook individuele, alomvat­tende oplos­singen voor grote pro­je­cten. Samen met architecten, ontwer­pers, als­mede fabrikanten van pro­fielen ont­s­taan harmo­nieuze ver­bindingen door een visio­n­aire architectuur en innova­tieve techniek.

De leiding van het familiebedrijf, dat in 1907 door Viktor Gretsch­ werd opge­richt, is momen­teel in handen van de broers Julius en Michael von Resch.

Wereldwijd aanwezig

Er zijn 50 pro­ductie- en ver­ko­opves­tigingen van de GU-groep in 35 landen, ver­s­preid over de hele wereld. Een over­zicht hiervan, met gede­taille­erde con­ta­c­t­in­formatie, vindt u op de volgende pagina.

Cijfers, gegevens, feiten

In deze rubriek krijgt u in een oogopslag alle bel­angrijke cijfers, gegevens en feiten over de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas.

Geschiedenis

Hier kunt u de bel­angrijkste mijlpalen terugvinden uit de span­nende, meer dan eeuwenoude geschiedenis van onze onder­n­eming.


X
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019