Geschiedenis

Meer dan 100 jaar innova­tief

GU Geschiedenis – Per­sonen aan de top (van links naar rechts): Hansy Maus, Johann Maus, Viktor Gretsch­GU Geschiedenis – Eerste onder­n­emingsgebouw in Stuttgart-FeuerbachGU Geschiedenis – Werk­plaats – Pro­ductie van vast­zetters voor vens­ters, kleine bes­lagen en boven­lichten met trekkoordGU Geschiedenis – Bel­angrijke mijl­paal in de ontwi­kkeling: schuifdeur­be­s­lagenGU-Geschiedenis – Richting­gevend voor ontwer­pers & opdrachtgevers: pro­ductca­ta­logus "De mo­der­ne architect" (ca. 1930)BKS-Geschiedenis – Lakkerij, ca. 1910BKS-Geschiedenis – Sleu­te­la­telier, ca. 1910BKS-Geschiedenis – Per­safdeling, ca. 1910BKS-Geschiedenis – Pro­ductge­schiedenis

In 1907 begint de vindingrijke technicus Viktor Gretsch­ met de pro­ductie van boven­lichten met trekkoord, vast­zetters voor vens­ters en kleine bes­lagen. Drie jaar later stelt hij de hande­laar Johann Maus aan tot vennoot en direc­teur. Door de nakomelingen Julius Maus von Resch en Hans Maus werd de onder­n­eming verder ontwi­kkeld tot een inter­na­tio­naal bedrijf. De broers Julius en Michael von Resch zijn nu de 3e gene­ratie die aan het hoofd staat van de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas. In de jaren twintig en vroege jaren dertig ontwi­kkelt de onder­n­eming ruim 120 patenten en ver­koopt zijn succesvolle pro­ducten in heel Europa. Na een moeilijke periode lukt de weder­opbouw en ver­huist de onder­n­eming van Stuttgart naar Ditzingen. In het midden van de jaren zeventig wordt het bedrijf uitgebreid tot een groep: eerst door de aan­koop van de grootste Franse bouw­be­s­lagfa­brikant FERCO en later met de acqui­sitie van het merk sloten BKS en door het oprichten van eigen servi­cebedrijven. Zo ont­staat een krach­tige groep met kwali­ta­tief hoogwaar­dige, compa­tibele pro­ducten en diensten op het vlak van vens­ters, deuren, toegangs­sys­temen en gebouwma­nage­ment.

De onder­n­emingsgroep in de loop der jaren

1903    Oprichting van de onder­n­eming Boge & Kasten, Solingen (BKS)

1907    Viktor Gretsch­ sticht 'Hermann Gretsch­ GmbH' en de metaal­wa­ren­fa­briek
            'UNITAS' Fabriek voor metaal­waren

1910    Johann Maus wordt vennoot en direc­teur

1924    Gretsch­-Unitas vraagt een patent aan voor zijn schuifdeur­be­s­lagen

1938    BKS ontwi­kkelt de ronde pro­fielcil­inder, die ook vandaag nog wijdver­s­preid is

1975    Gretsch­-Unitas koopt aandelen van FERCO, de grootste Franse
            pro­du­cent van bouw­be­slag

1979    Ontwi­kkeling van de GU-SECURY meervou­dige sloten

1981    Oprichting van AGENA GmbH voor gegevensver­werking

1983    De groep inte­greert BKS, de bekendste Duitse pro­du­cent
            van sloten, deurdrangers, sluit­sys­temen en paniek­sloten

2000    Over­name van ela-soft, de ontwi­kke­laar van de succesvolle
            software­ voor gebouwma­nage­ment GEMOS­

2001    Inte­g­ratie van ATS GmbH (automa­ti­sche toegangs­sys­temen) en
            Tür + Tor Service GmbH & Co. KG; tegenwo­ordig: GU Automatic GmbH en
            GU Service GmbH & Co. KG

2001    Oprichting van Gretsch­-Unitas Logistik GmbH

2003    Merk met tra­ditie: 100 jaar BKS GmbH

2006    BKS wordt uit­ver­kozen als het "Merk van de eeuw"

2007    Merk met tra­ditie: 100 jaar Gretsch­-Unitas GmbH bouw­be­s­lagen


X
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019