Raam­techniek

Bovendien bieden wij alle bel­angrijke toebe­horen - en natuur­lijk onze welbekende, goede service.

Gevel­be­s­lagen

In metro­polen overal ter wereld ont­s­taan nieuwe flatgebouwen. Deze pro­nken met glazen vliesgevels, die talrijke func­ties ver­vullen en hoge eisen stellen op het gebied van design. Dankzij individuele geve­loplos­singen maakt Gretsch­-Unitas een luchtig woongevoel mogelijk.

Draaival­be­s­lagen

Als een van de inter­na­tio­nale marktlei­ders voor raam- en deur­techniek is de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas de bevoegde partner voor draaival­be­s­lagen. Het pro­gramma met draaival­be­s­lagen biedt univer­seel toe te passen en alomvat­tende, esthe­ti­sche oplos­singen.

Par­allel­schuifval­be­s­lagen

Onze par­allel­schuifval­be­s­lagen garanderen u, ook bij grote gewichten, een uiterst lichte, precieze werking - dankzij de innova­tieve loopwagen­techniek en de nieuwe inlo­opcurve.

Par­allel­schuif­be­slag

Bij het par­allel­schuif­be­s­lag­sys­teem wordt al door de werking van het bes­lag­sys­teem een vei­lige en des­kun­dige bedie­ning, als­mede gebruik van de deur gewaarborgd. Een ver­ke­erde bedie­ning is bij dit sys­teem uitges­loten.

Schuifvouw­be­s­lagen

GU-schuifvouw­be­s­lagen zijn ver­krijgbaar voor alle gangbare pro­fielen van hout, kunst­stof, hout-aluminium en aluminium. Per schema kunt u tot zeven vouwvleugels ver­binden en gemakkelijk openen. Barrière­vrije vloer­rails ronden het pro­gramma af.

Hef­schuifdeur­be­s­lagen

GU-hef­schuifdeur­be­s­lagen zijn geschikt voor vens­ters en glazen deuren uit hout of kunst­stof, eve­nals voor metaal. Bovendien bieden deze een bijzondere oplos­sing voor ven­ti­la­tie­g­leuven, pas­sende deurdor­pels en een optionele snelheidsbe­grenzer.

Tuimelraam­be­s­lagen

Voor tuimelramen vindt u bij GU de ideale bes­lagen: vijf opschroefbare of infreesbare tuimella­gers en optimaal aan het mate­riaal van de omraming aange­paste cen­trale ver­gren­delingen voor alle gangbare toe­pas­singen - ook voor speciale formaten.

Taats­raam­be­s­lagen

Hier is alles wat u nodig heeft: twee taats­la­gers met een vei­lige, ins­telbare vleugelrem en een optimaal aan het mate­riaal van de omraming aange­paste cen­trale ver­gren­deling. Het taats­raam of de taats­deur kunnen aan het zijdelingse of onderste vleugel­profiel worden bediend.

Draai­g­repen

Voor een duidelijke lijn in de vor­mge­ving van uw hele huis - van venster­g­repen via deurg­repen voor ter­ras­ele­menten en garnituren voor smalle omramingen tot deurkrukken. Een univer­sele inzet voor elk type gebouw.

Bovenraam-ope­nings­sys­temen

Met de bovenraam-ope­nings­sys­temen van GU beweegt u ontoeg­an­kelijke bovenramen uit kunst­stof, hout of metaal. Uiterst voordelig aange­zien u met één aandrijving ver­schillende vleugels kunt bedienen.

RWA / NRWG en ven­ti­la­tie­sys­temen

GU-rook- en warmte-afvoerr­sys­temen bieden u individuele oplos­singen voor uw behoeften: voor een vei­lige en snelle rookafvoer bij brand. Elektromo­to­ri­sche aandrijf- en ope­nings­sys­temen zorgen voor de dagelijkse ven­ti­latie.

Handma­tige ven­ti­la­tie­sys­temen

Een gezonde atmosfeer in de ruimte is de basis voor hygiëne en een goed gevoel. Bin­nen­kleppen van de GU-groep helpen om vocht en schimmel­vor­ming te ver­mijden. Deze kunnen individueel aan de omstan­digheden worden aange­past.

Deurdor­pels

Zo bes­paart u bij glazen deuren en grote schuifdeuren ver­warmings­en­ergie: thermisch gescheiden deurdor­pels met CE-cer­ti­ficaat voor nieuwbouw of renovatie en voor bijna elk pro­fiel­sys­teem.

Toebe­horen bouw­be­slag

Van beves­tigings- tot begla­zings­techniek, van aluminium vens­ter­schar­nieren tot regenlijsten: hier vindt u kwali­ta­tieve pro­ducten voor de bouw en inbouw van vens­ters en venster­be­slag.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download