Software­-oplos­singen en online­plat­forms

Ontwerpen - Bestellen - Informeren - Beheren

Online bewerkingen en elek­tro­ni­sche afhandelingen garanderen een fout­loze gegevens­over­dracht, minder plan­ning, kor­tere aan­ko­op­tijden en actuele prijzen en voorwaarden, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Gretsch­-Unitas stelt u software­-oplos­singen en online­plat­forms ter beschikking voor een eco­no­misch ver­loop van uw zakelijke pro­cessen. Net als bij alle andere pro­ducten van de GU-groep ligt de klemtoon hier niet alleen op de afzonder­lijke ele­menten, maar ook op de vor­mge­ving van allesomvat­tende oplos­singen vol­gens de laatste ver­eisten.

Voortdurende ver­dere ontwi­kkelingen en actuali­se­ringen van deze werktuigen garanderen een con­tinu plus­punt op een hoog tech­nisch niveau. Treed samen met ons binnen in de wereld van de elek­tro­ni­sche com­mu­nicatie en laat u over­tuigen door de voordelen ervan.

Cust­omer Informa­tion System

Het Cust­omer Informa­tion System (CIS) is een bestel- en klan­ten­in­forma­tie­sys­teem voor alle pro­ductgebieden van de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas.

con­fiGU­rator

De con­fiGU­rator werd ontwi­kkeld voor de regi­s­t­ratie van stu­klijsten en bes­lagoplos­singen op basis van praktijkge­richte invoer­pa­ra­me­ters.

MasterKey­System

Het MasterKey­System (MKS) is een op internet geba­seerd plan­ning- en bes­tel­plat­form voor sluit­sys­temen. De software­ werd ontwi­kkeld om de orderafhandeling van sluit­sys­temen te ver­e­envou­digen en te voor­zien van een maximum aan dienst­ver­le­ning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het MasterKey­System (MKS) is een op internet geba­seerd plan­ning- en bes­tel­plat­form voor sluit­sys­temen. De software­ werd ontwi­kkeld om de orderafhandeling van sluit­sys­temen te ver­e­envou­digen en te voor­zien van een maximum aan dienst­ver­le­ning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeyManager

De KeyManager is een unieke software­ op de markt, die vol­l­e­dige sluit­sys­temen met hun mecha­ni­sche, mecha­tro­ni­sche en elek­tro­ni­sche pro­ducten beheert, docu­men­teert en de mecha­tro­ni­sche en elek­tro­ni­sche cil­inders en lezers pro­grammeert.

BestekMa­nager

De BestekMa­nager is een uiterst comfor­tabel en efficiënt hulpmiddel om snel vol­l­e­dige beschrijvingen van kenmerken en beste­komschrijvingen voor alle pro­ducten van de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas op te stellen.

Order by Scan­ning

Order by Scan­ning (ObS) is een hoog­s­taand en eenvoudig te gebruiken scanner-bes­tel­sys­teem voor de regi­s­t­ratie van beno­digde bestel­lingen in de pro­ductie, het maga­zijn of de admi­ni­s­t­ratie aan de hand van speciale etiketten met bar­code.

Elek­tro­ni­sche aans­luiting van goederenbe­heer­sys­temen

Geoptimali­se­erde inter­faces voor een efficiënte, elek­tro­ni­sche orderafhandeling met een eigen mate­riaalbe­heer­sys­teem voor de klant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoptimali­se­erde inter­faces voor een efficiënte, elek­tro­ni­sche orderafhandeling met een eigen mate­riaalbe­heer­sys­teem voor de klant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens­service voor bes­lagen

Op basis van de wens van de klant levert de onder­n­emingsgroep individuele stamge­gevens voor beslag voor vensterbouw­programma's in het kader van een pro­ject.


X
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019