Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Architekci & pla­niści

Dor­adzamy architektom, pla­ni­stom, inwe­s­t­orom i gene­r­alnym wyko­nawcom

Od ponad stu lat pracujemy nad roz­wojem i dosko­nale­niem pro­duktów i tech­no­logii, z których korzysta obe­cnie w sposób natu­ralny większość osób na co dzień, nie będąc nawet świa­domym ich kompleks­owości. Jako pro­jekt­anci i pro­du­cenci ofe­rujemy Państwu rozwiązania sys­temowe w zakresie otwierania i porus­zania, zamykania i zasuwania okien i drzwi jak również w celu zapewnienia funkcjo­nal­nego i bezpie­cznego zarządzania budynkiem.

 

Nasza oferta w zakresie dor­adztwa
Na Państwa życzenie opracujemy wspólnie z Państwem indywidualny pro­jekt, począwszy od ustalenia wszystkich niezbędnych funkcji po prze­kazanie goto­wego pro­jektu kli­en­towi. W trakcie pracy nad pro­jektem uwzględ­niamy również interfejsy międzybranżowe.

Przygotujemy dla Państwa rysunki, specyfikacje drzwi, prze­targi, a w razie potrzeby i sche­maty elektryczne. W przypadku zbieżnych zapotrzebowań pomożemy znaleźć optymalne rozwiązanie. W razie potrzeby zaprojektujemy dla Państwa obiektu indywidualne, szyte na miarę rozwiązania lub specjalne kon­strukcje. 

Korzyści dla Państwa w cod­zi­ennej pracy
Poin­formujemy Państwa zarówno o ważnych normach i wytycznych, jak i o innowacyjnych pro­duktach w kon­tekście planowania i zastosowania ich w Państwa przypadku. Ponadto posiadamy dla Państwa ofertę semi­na­riów i szkoleń, które możemy prze­prowa­dzić u nas lub w Państwa firmie.

Z uwagi na fakt, że inwe­s­t­orzy chętnie prze­ko­nują sie o funkcjo­nal­ności i jakości rozwiązań ogladając istniejące juz obiekty, orga­nizujemy i moni­to­rujemy dla Państwa prezentacje w obiektach, a na życzenie przed­stawiamy różne ich wari­anty i funkcje. Możecie Państwo zwiedzić również nasze obiekty referencyjne na całym świecie. Nasi współpracownicy są do Państwa dyspozycji w 35 krajach.

Semi­naria & szkolenia

Pro­gram semi­na­riów i szkoleń kon­cernu Gretsch­-Unitas ofe­ruje Państwu ponad 100 semi­na­riów z dziedzin takich jak tech­nika oki­enna, tech­nika drzwiowa oraz automatyczne sys­temy wejściowe. Ponadto prze­każemy Państwu wszystkie istotne informacje na temat norm i wytycznych oraz ich zastosowaniu w praktyce.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019