Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Warunki korzys­tania z downloads

1. W strefie plików do pobrania znajdują się treści zred­ago­wane i udostęp­nione przez kon­cern Gretsch­-Unitas. Cały udostęp­niony przez nas mate­riał pod­lega ochronie autorskiej i jest chro­niony niemie­ckich i międzyna­r­odowym prawem ochrony marki, praw autorskich oraz baz danych.

Dane udostęp­niane do pobrania przez kon­cern Gretsch­-Unitas pod­legają prawu użyt­kowania Gretsch­-Unitas lub jego licencjonodawcom. Poza wymie­ni­onymi przypadkami wykorzys­tania pobranego mate­riału użyt­kownik nie ma prawa do udostęp­ni­onych treści.

Wszelkie zmiany także te dotyczące kolo­ry­styki mate­riału gra­ficznego i informacyjnego są zab­ro­nione. W związku z lub przy publikacji albo prze­kazywaniu niezmie­ni­onych plików zab­rania się upowszech­niania treści nie dotyczących pro­duktów lub im szkodzących.

2. Informacje, prospekty, kata­logi i inne pliki, udostęp­niane do pobrania przez kon­cern Gretsch­-Unitas, mogą być dru­kowane, ale ich treść nie może być zmie­niana. Zab­rania się osobnego zapi­sywania, powie­lania lub innego wykorzys­tania poszczególnych stron, ilu­s­tracji czy tek­stów. Dane te mogą w niezmie­nionej formie być wprze­kazywane dalej. Zab­rania się sprzedaży.

3. Chociaż udostęp­niane przez nas pliki do pobrania sprawdzane są pod kątem wirusów, nie można ze 100% pewnością wykluczyć szkódspowodowanych pewnymi szkodliwymi kodami. W trakcie pobierania plików użyt­kownik pono­wnie sprawdzi dysk pod kontem wirusów.

Przy pobraniu plików obowiązują nasze warunki, które akceptujecie Państwo wraz z rozpo­częciem pro­cesu pobierania plików.