System zarządzania budynkiem GEMOS­

W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań, GEMOS­ nie jest uzu­pełnie­niem portfolio w formie płaszczyzny obsługi, ale rozwiąza­niem abso­lutnie nie­zależnym od pro­du­centa z ponad 400 różnymi interfej­sami. W ten sposób można, przy pomocy GEMOSA, ste­rować, wizualizować i analizować sys­temy i urządzenia różnych pro­du­centów.

Wysoka skalowal­ność pod­zielona na trzy stopnie: Light, Stan­dard i Pro­fes­sionell ofe­ruje możliwość zastosowania zarówno w małych, śred­nich i dużych objektach.

Co to jest GEMOS­?

GEMOS­ jest sys­temem zarządzania budynkiem, pozwa­lającym na ste­rowanie i wizualizację różnych, nie­zależnych od pro­du­centa i typu sys­temów kom­u­nikacji i bezpie­czeństwa.

Kompo­nenty hard­ware

Szeroka oferta kompo­nentów hard­ware w technice 19", roz­szerzona o kon­fekcjo­no­wany system kabli daje możliwość moduło­wego zbudowania całego sys­temu, któ­rego insta­lacja następuje przez PLUG&PLAY.

Rozwiązania branżowe

Każda branża ma inne wymagania i pro­cesy. GEMOS­ ofe­ruje perfekcyjne rozwiązania dla aren mul­tifunkcjo­nalnych, centrów logistycznych, zakładów kar­nych i centrów obli­cze­niowych.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019