Tech­nika drzwiowa

GU ofe­ruje wszystko co jest niezbędne aby zapewnić bez­problemowe funkcjo­no­wanie drzwi: olbrzymi wybór pro­duktów, innowacje techniczne, wysoka jakość i odpowied­zi­alny serwis. Fachowe dor­adztwo w trudnych przypadkach - często wystarczy telefon i możecie liczyć na naszą pomoc.

Zamki wpuszczane

Od zamka antypa­nicznego wg EN 179 / EN 1125 do zwykłego zamka wpuszczanego zgodnie z DIN 18251: u nas otrzymacie właściwy zamek dla każdego zastosowania.

Zamki wie­lo­punk­towe

Zamki GU wie­lo­punk­towe dla większego bezpie­czeństwa. Zai­n­s­talowanie "bezpie­czeństwa" w drzwiach zewnętrznych lub fasadowych nie jest trudne: obojętnie czy są to drzwi drew­niane, stalowe, alumi­niowe czy też tworzywowe - zamek wie­lo­punk­towy SECURY jest właściwym rozwiąza­niem, indywidualnym i dopasowanym do waszego wejścia.

Sys­temy klucza

Nie­zależnie od tego, czy planowany jest nowo­czesny system klucza czy też zabezpie­czone mają być poje­dyncze drzwi, sys­temy klucza BKS pasują zawsze. Wkładki mecha­niczne, mecha­tro­niczne lub elek­tro­niczne czy też ich kombi­n­acja w ramach jed­nego sys­temu są zawsze rozwiąza­niem indywidualnym, eko­no­mi­cznym i komfor­towym.

Okucia drzwiowe

Do Waszych drew­nianych, stalowych lub tworzywowych drzwi otrzymacie u nas szeroki wybór klamek i szyldów, poch­wytów i drązków panicznych. Również do drzwi ewa­ku­acyjnych i jako okucia och­ronne do drzwi mies­zkań i objektów.

Samoz­amykacze

Samoz­amykacze GU otwierają przed Wami, dzięki najróżniejszym rozmiarom i regulacjom, szerokie możliwości zastosowań. Ponadto znajd­ziecie u nas urządzenia usta­lające położenie drzwi, które pozwa­lają ustalić drzwi w pozycji otwartej i zamknąć w wypadku pożaru.

Elektr­o­rygiel

Elektr­o­rygle GU pozwa­lają na dopasowanie wari­antu wyko­nania do stosowanych na rynku, za pomocą niewielu ele­mentów. Pasują one do prawie każdego sys­temu pro­fili - często bez konie­czności frezowania.

Rozwiązania sys­temowe dróg ewa­ku­acyjnych

Szukacie rozwiązań dla dróg ewa­ku­acyjnych, których kompo­nenty wzajemnie pasują, są łatwe w mon­tażu i uruchomieniu? Witamy w GU z zawsze najlepszym rozwiąza­niem czy to jeśli chodzi o zamki antypa­niczne, ste­rowanie drzwi ewa­ku­acyjnych, elektryczne zamknięcia czy też ewa­ku­acyjne drzwi automatycznie przesuwane.

Sys­temy kontroli dostępu

Nie­zależnie od tego, czy potrzebne jest przepuszczanie poje­dynczych osób czy też kontrola dostępu dla dużych objektów z setkami drzwi: GU-BKS access, GEMOS­ access lub GEMOS­ access com­pakt są zawsze najlepszym rozwiąza­niem.

Pro­gram dodat­kowy

Od automatycznych uszc­zel­nień drzwiowych do tech­niki szklenia, od chemii budowlanej do zawi­asów drzwiowych: tu znajd­ziecie pro­dukty wyso­kiej jakości do pro­dukcji i zabudowy okien i okuć budowlanych.

Zawiasy drzwiowe

Wzór drzwi współkształtuje w sposób istotny kon­strukcja drzwi oraz rodzaj wybranego zawiasu. Firma GU ofe­ruje rozwiązania w zakresie zawi­asów począwszy od zawi­asów ukrytych po rozwiązania zawi­asów rol­kowych w różnych powierzch­niach.

Progi

Tak wypo­sażone drzwi balko­nowe i ele­menty przesuwne pozwa­lają na oszczędzanie energii cieplnej: progi z przekładką ter­mi­czną, z cer­tyfikatem CE dla nowego budownictwa i dla renowacji przy­stosowane do prawie wszystkich sys­temów pro­fili.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019