Tech­nika oki­enna

GU dostarcza wszystko, co jest niezbędne do porus­zania i zabezpie­czenia okien i drzwi balko­no­wych. Dla każdego mate­riału i sposobu zabudowy. Ponadto wszystkie akces­oria - i oczywiście nasz znany dosko­nały serwis.

Okucia dla fasady

W świa­towych metro­poliach pow­stają co chwila nowe budynki mies­zkalne. Wśród nich spotkać można nierz­adko szklane fasady speł­niające rozmaite funkcje oraz zas­pakajające najwyższe wymagania wzor­nicze. Kon­cern Gretsch­-Unitas zapewnia tym frontom wrażenie lekkości dzięki zastosowaniu indywidualnych rozwiązań dla fasad.

Okucia obwied­niowe

Będąc jednym z czołowych liderów rynku w dziedzinie tech­niki okien i drzwi kon­cern Gretsch­-Unitas jest w ten sposób kom­pe­t­entnym partnerem w zakresie okuć rozwi­erno-uchylnych. Pro­gram okuć rozwi­erno-uchylnych ofe­ruje uniwer­salne i estetyczne rozwiązania kompleksowe.

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne

Dzięki innowacyjnej technice wózków bieżnych i pro­wa­dzenia nasze okucia PSK gwa­ran­tują, również przy cięższych ele­mentach lekkie i precyzyjne działanie.

Okucia równolegle-przesuwne

Już sama funkcja okucia daje pewność prawidłowości obsługi i przejścia przez drzwi. Niewłaściwa obsługa jest w tym sys­temie wykluczona.

Okucia przesuwno-składane

Okucia GU-przesuwno-składane dostępne są dla wszystkich pro­fili drew­nianych, tworzywowych, drew­niano-alumi­niowych i alumi­niowych. Możliwe jest połączenie do siedmiu ele­mentów w jednym sche­macie i wygodne obsługiwanie jedną ręką. Pro­gram uzu­peł­niony jest przez niskie łączniki podłogowe

Okucia podnoszono-przesuwne

Okucia podnoszono-przesuwne firmy GU równie dobrze nadają się do okien i drzwi balko­no­wych z drewna i tworzywa sztucznego co z aluminium. Nowa­torskich rozwiązań możecie oczekiwać także w przypadku mikrowentylacji, odpowied­nich progów oraz opcjo­nalnych hamulców prędkości.

Okucia do okien przechylnych

Dla okien przechylnych znajd­ziecie w GU ide­alne okucia do zawi­asów przykręcanych lub wfrezowywanych jak również przy­stosowane do mate­riału ościeżnicy okucia obwied­niowe, pozwa­lające na zastosowanie we wszystkich możliwych sytu­acjach i rożnych formatach okien.

Okucie do okien obro­towych

Wszystko czego potrze­bujemy: dwa zawiasy obro­towe z regulowanymi hamul­cami ustawienia skrzydła i optymalnie dos­tosowaną do ościeżnicy obwiednią cen­tralną. Porus­zanie skrzydła obro­to­wego lub drzwi obro­towych może być realizowane na płaszczyznie dolnej lub bocznej pro­filu skrzydła.

Klamki

Ta sama linia w całym domu - od klamki oki­ennej poprzez klamkę drzwiową do klamki drzwi tarasowych. Również klamki drzwi pro­filowych i uch­wytów. Uniwer­salne zastosowanie w budynku każdego rodzaju.

Sys­temy otwierania naświetli

Przy pomocy sys­temu otwierania naświetli z poziomu podłogi marki GU otwiera się wszystkie nie­dostępne naświetla okien z tworzywa, drewna i aluminium. Szczególnie korzystne, jeżeli ste­rujemy jednym napędem więcej skrzydeł.

Sys­temy RWA / NRWG i sys­temy wentylacyjne

Urządzenia GU odprowa­dzające dym i ciepło ofe­rują rozwiązania indywidualne i dopasowane do potrzeb umożliwiających szybkie i bezpie­czne odprowa­dzenia dymu z pomies­zczenia w przypadku zagrożenia pożarem. Cod­zi­enne wie­trzenia odbywa się przy użyciu sil­ników elektromoto­rycznych i sys­temów otwier­ających.

Sys­temy przewie­trzające manu­alne

Zdrowy klimat pomies­zczenia jest pod­stawą higieny i dob­rego samo­po­czucia. Przewie­trzanie za pomocą nawie­trz­aków GU pomaga uniknąć wilgoci i tworzenia się grzybów. Mogą one być indywidualnie dopasowane do potrzeb.

Progi

Tak wypo­sażone drzwi balko­nowe i ele­menty przesuwne pozwa­lają na oszczędzanie energii cieplnej: progi z przekładką ter­mi­czną, z cer­tyfikatem CE dla nowego budownictwa i dla renowacji przy­stosowane do prawie wszystkich sys­temów pro­fili.

Pro­gram dodat­kowy

Tech­nika mon­tażu, tech­nika szklenia, para­pety alumi­niowe i okapniki: tu znajd­ziecie pro­dukty wyso­kiej jakości do pro­dukcji i zabudowy okien i okuć budowlanych.


X
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019