Okucia podnoszono-przesuwne

Jako wynal­azca i lider w branży firma GU ofe­ruje Wam okucia podnoszono-przesuwne wyróż­niające się wysokim komfortem obsługi, pewną ochroną przed włama­niem, zmi­ennym spos­obem wie­trzenia pomies­zczeń oraz prostym mon­tażem. Nadają się one zarówno do okien i drzwi balko­no­wych z drewna i tworzywa sztucznego co z aluminium. Nowa­torskich rozwiązań możecie oczekiwać ponadto również w przypadku mikrowentylacji, odpowied­nich progów oraz opcjo­nalnych hamulców prędkości. Poza tym nasze rozwiązania sys­temowe speł­niają już dziś wysokie stan­dardy rozporządzenia dotyczącego oszczędzania energii EnEV.

Z obsługą ręczną

Nasze ręcznie obsługiwane okucia dostępne są w dwóch wari­antach: dla skrzydeł o wadze do 150/300 kg lub 300/400 kg. Również ciężkie ele­menty otwiera i zamyka się lekko.

obsługa moto­ryczna

Nasze komfor­towe okucia podnoszono-przesuwne z elek­tro­nicznie ste­rowanymi sil­nikami są nie tylko wyjąt­kowo bezpie­czne i dostępne w dwóch wari­antach: mogą być zamon­towane w sposób widoczny lub elegancko w sposób niewidoczny we wrębie okna.

Progi

Tu macie wybór: najlepsza termoi­zo­lacja i rozwiązania bez barier z pro­gami GU-thermostep. Dzięki pro­gowemu sys­temowi modułowemu można stworzyć indywidualne rozwiązania sys­temowe przy pomocy niewielu ele­mentów.

Mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych

Jeżeli waszym życze­niem jest ele­ment podnoszono-przesuwny, pozwa­lający zawsze na przepływ świeżego powie­trza do pomies­zczenia, to odpowiednie rozwiązanie znajd­ziecie w GU. Nasze sprawdzone zgodnie z WK 2 okucia ze zin­te­growaną ochroną przeciwin­sek­tową można stosować w różnych sys­temach pro­fili.

HS-SPEED Limiter

Przy otwieraniu i zamykaniu HS-SPEED Limiter ogra­nicza prędkość skrzydła. Dzięki temu przeciwd­ziała szkodom budowlanym i gwa­ran­tuje bezpie­czne użyt­kowanie, szczególnie dla dzieci. HS-SPEED Limiter może być zastosowany dla ele­mentów podnoszono-przesuwnych z drewna, PCV i aluminium.


X
Ściągnięte pliki
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Film firmowy Koncern Gretsch-Unitas
Język: lehçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nazwa Wielkość pliku Ściągnij
Nowy próg GU-thermostep 204 dla elementów podnoszono-przesuwnych 1,7 MB Ściągnij