Arhitecți & pro­ie­ctanți

Servicii de consultanță pentru pro­iecte, desti­nate arhitecților, pro­ie­ctanților de speciali­tate, con­struc­to­rilor și antrepreno­rilor gene­rali

De peste un secol ne ocupăm de pro­duse și tehno­logii pe care în ziua de astăzi cei mai mulți oameni le folo­sesc ca pe niște lucruri firești în viața de zi cu zi și a căror import­anță complexă de regulă nici nu o percep în mod conș­tient. În cali­tate de pro­ie­ctant și pro­ducător, vă oferim soluții de sistem pentru deschi­derea și miș­carea, închi­derea și încu­ierea fere­strelor și ușilor, precum și pentru un manage­ment al clădi­rilor funcțional și în condiții de sigu­ranță.

 

Serviciile pe care vi le oferim în cadrul consultanței pentru pro­iecte
La cerere, realizăm împreună cu dvs. un concept global individualizat, de la stabilirea tuturor funcțiilor necesare și până la predarea către cli­entul dvs. În acest proces, luăm de ase­menea în cons­iderare și caracterul inter­disciplinar.

Bineînțeles că realizăm pentru dvs. desene speci­fice pro­ie­ctului, liste de uși, pro­ceduri de lici­tații și, dacă este necesar, pro­iecte de cab­lare. În cazul cerințelor concurente, vă ajutăm să găsiți soluția optimă. Dacă este necesar, pro­ie­ctăm de ase­menea soluții individuale, speci­fice pro­ie­ctului dvs., ori con­strucții speciale. 

Bene­ficiul dvs. pentru activi­tatea dvs. zil­nică
De ase­menea vă informăm cu privire la stan­dardele și direc­tivele relevante, la fel și cu privire la pro­du­sele inovatoare și ce înse­amnă ace­stea pentru dvs. în activi­tatea de pro­ie­ctare și de punere în operă. În plus avem pregătită pentru dvs. o ofertă cup­rinzătoare de semi­nare, care se pot desfășura fie la sediul nostru, fie în biroul dvs.

Deoarece con­struc­to­rilor le face plă­cere să se con­vingă direct în cadrul pro­ie­ctului de funcțiile și de cali­tatea soluțiilor, orga­nizăm și ne îngrijim de fur­nizarea completă a most­relor la locaţia pro­ie­ctului și, la cerere, oferim o prezentare a diver­selor vari­ante și funcții. Ca alter­na­tivă, puteți vizita pro­ie­ctele noa­stre de refe­rință, aflate în întreaga lume. Per­soanele noa­stre de con­tact vă stau la dispo­ziție în 35 de țări.

Manager pentru soli­citări de ofertă

Pentru generarea rapidă a descrie­rilor complete ale per­formanțelor tuturor pro­du­selor grupului de firme Gretsch­-Unitas.

Semi­narii & șco­la­rizări

Prin intermediul pro­gramului de semi­narii al grupului de firme Gretsch­-Unitas aveți la dispo­ziție peste 100 de semi­narii din domeniul tehno­logiei pentru fere­stre, tehno­logiei pentru uși și sis­temelor automate de intrare. În plus, vă oferim informații despre toate stan­dardele și direc­tivele import­ante și despre imple­mentarea lor.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Consultanţă per­so­nală / informaţii
Aveți nevoie de sprijin în pro­ie­ctele dvs., doriți informații detaliate sau doriți să vă con­vingeți de cali­tatea pro­du­selor noa­stre?

Con­ta­ctați pur și simplu un consultant de pro­iect com­pe­tent sau soli­ci­tați mapa noa­stră de pro­ie­ctare.

către formularul de contact