Grupul de întreprin­deri Gretsch­-Unitas

Grupul de întreprin­deri Gretsch­-Unitas constă din peste 50 de societăți de pro­ducție și des­fa­cere răspândite în 35 de țări. Sub pres­tigioa­sele mărci inter­națio­nale GU (fero­nerie pentru con­strucții), BKS (broaște, sis­teme de închi­dere) și FERCO (fero­nerie pentru con­strucții), grupul oferă conceptul său con­sa­crat, așa numitul „Avans cu Sistem”.

În cadrul diviziilor sale de tehno­logie pentru uși și respectiv pentru fere­stre, sis­teme de acces automate și sis­teme de manage­ment al clădi­rilor, grupul pro­duce și dis­tri­buie circa 30.000 de articole care pot fi ușor combi­nate între ele. Având aproximativ 3.700 de angajați și o tra­diție de peste un secol, Grupul GU pro­duce nu numai articole individuale, ci și soluții per­so­nalizate complete pentru pro­iecte de mare anver­gură. Împreună cu arhitecții, pro­ie­ctanții și pro­ducă­torii de pro­file făurim o îmbi­nare armo­nioasă între arhitectura vizionară și tehnica inovatoare.

Astăzi, de condu­cerea întreprin­derii de familie fon­date în anul 1907 de Viktor Gretsch­ se ocupă frații Julius și Michael von Resch.

Prezență glo­bală

Cele 50 de societăți de pro­ducție și des­fa­cere ale Grupului GU sunt prezente în 35 de țări din întreaga lume. Pe pagina următoare vă oferim o privire gene­rală asupra fie­cărei întreprin­deri în parte, cu date de con­tact detaliate.

Cifre, date, fapte

La această rubrică găsiți o prezentare sin­optică a tuturor cifrelor, datelor și faptelor sem­ni­fi­ca­tive refe­ri­toare la grupul de întreprin­deri Gretsch­-Unitas.

Istoric

În această secțiune vă așteaptă cele mai import­ante jaloane ale fascin­antei istorii a întreprin­derii noa­stre, care se înt­inde pe durata a peste un secol.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019