Sis­teme de manage­ment al clădi­rilor

Prin intermediul unui sistem de manage­ment al clădirii inter­conectați în mod eficient și rațional dife­rite sis­teme și instalații din domeniul tehno­logiei secu­rității, com­u­nicațiilor și media. Sis­temele de manage­ment al clădirii indepen­dente de pro­ducător permit inte­grarea unei multitudini de sis­teme, oferind cli­enților dumneavoa­stră o mare liber­tate de alegere, flexibili­tate și pro­tecție a inves­tițiilor.

Sis­temul GEMOS­ de manage­ment al clădi­rilor

Peste 400 de interfețe și mai mult de 500 de echi­pa­mente insta­late: cu GEMOS­ - lider de piață și în tehno­logie - bene­ficiați de un sistem de manage­ment al clădirii care inte­g­rează toate facilitățile tehnice într-o unică interfață de utiliz­ator cen­trală, ușor de operat.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com