Sis­temul GEMOS­ de manage­ment al clădirii

Spre deo­sebire de multe alte sis­teme, GEMOS­ nu reprez­intă un supli­ment la portofoliu sub forma unei interfețe gra­fice desti­nate instalațiilor speci­fice anu­mitor pro­ducă­tori, ci este absolut „neutru” în ceea ce privește pro­ducă­torul și dis­pune de peste 400 inte­grări de interfață dife­rite. Astfel, cu GEMOS­ puteți comanda, vizualiza și evalua dife­rite sis­teme și instalații indiferent de pro­ducător, prin intermediul unei singure interfețe.

Sca­labili­tatea sa ridicată, ierarhizată în treptele Light, Stan­dard și Pro­fes­sional, vă fur­nizează soluția ade­cvată pentru orice tip de obie­ctiv, fie acesta de dimensiuni mici, medii sau mari.

Ce este GEMOS­?

GEMOS­ este un sistem de manage­ment al clădi­rilor cu aju­torul căruia puteți vizualiza și comanda dife­rite instalații din domeniul tehno­logiei secu­rității, com­u­nicațiilor și media prin intermediul unei singure interfețe, indiferent de pro­ducător și de tipul echi­pa­men­telor.

Compo­nente hard­ware

Vă punem la dispo­ziție o gamă cup­rinzătoare de compo­nente hard­ware în format de 19 inci și prevăzute cu sis­teme de cab­lare precon­fecțio­nate, pe care le conectați într-un sistem cu structură modulară, unitar în ansamblu. Instalarea se realizează simplu, prin tehno­logie Plug & Play.

Soluții speci­fice de sector

Fie­care sector de activi­tate ridică alte cerințe și are alte pro­cese speci­fice. GEMOS­ are soluțiile perfecte pentru arene polivalente, centre de logistică, peni­tenciare și centre de calcul.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com