Tehno­logie pentru fere­stre

La GU găsiți tot ceea ce vă este necesar pentru a mișca sau pentru a asigura fere­strele și ușile de balcon. Pentru orice mate­rial de toc și pentru toate tipu­rile de montaj. La ace­stea se adaugă toate acces­o­riile import­ante - și bineînțeles service-ul nostru de cali­tate recunoscută.

Fero­nerii pentru faţadă

În metro­polele lumii cresc noi blocuri de locuinţe. Ace­stea includ faţade vit­rate cu numer­oase funcţii, care tre­buie să îndeplinească înalte cerinţe în ceea ce priveşte desi­gnul. Prin soluţii individuale pentru faţade, Gretsch­-Unitas face posibil ca fron­tu­rile acestor clădiri să ofere senti­mentul de spaţiu de locuit aerisit.

Fero­nerie pivotantă şi basculantă

Fur­nizor inter­naţional principal de pro­duse pentru fere­stre şi uşi, con­cernul Gretsch­-Unitas vă este par­tener com­pe­tent pentru aprovizio­narea cu fero­nerie pivotantă şi basculantă. Această gamă de pro­duse vă fur­nizează soluţii estetice şi are utilizare univer­sală.

Fero­nerie oscilant-culi­s­antă

Fero­ne­riile noa­stre oscilant-culi­s­ante vă garan­tează o funcțio­nali­tate facilă și precisă chiar și în cazul unor greutăți mari – pe baza tehno­logiei inovatoare cu cărucior și a noii came de intrare.

Fero­nerii cu glisare în paralel

Deja prin funcțio­narea sis­tem­ului de fero­nerie se asigură o operare regul­a­mentară și în condiții de sigu­ranță a ușii, precum și accesul prin aceasta. La acest sistem, operările ero­nate sunt excluse.

Fero­nerie pliant-culi­s­antă

Fero­neria pliant-culi­s­antă GU o găsiți pentru toate pro­filele uzuale din lemn, mate­rial plastic, lemn-aluminiu și aluminiu. Puteți combina până la șapte canaturi plia­bile pe fie­care schemă și le puteți deschide comod. Con­exiu­nile fără bariere cu pardo­seala comple­tează pro­gramul.

Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care

Fero­ne­riile culi­s­ante cu ridi­care GU sunt ade­cvate pentru fere­stre și uși de balcon din lemn sau mate­rial plastic și, de ase­menea, pentru metal. Pe lângă ace­stea vă așteaptă și soluții speciale pentru ven­ti­larea interstițiului, praguri pot­rivite, precum și un limi­t­ator opțional de viteză.

Fero­nerie pivotantă orizontal

Pentru fere­strele pivotante orizontal, la GU găsiți fero­ne­riile ideale: cele cinci tipuri de lagăre de pivotare, cu fixare cu șuruburi sau prin fre­zare, precum și meca­nis­mele de închi­dere cen­tralizată adaptate optim la mate­ri­alul tocului acoperă toată gama de utilizări uzuale – și de ase­menea forma­tele speciale.

Fero­nerii pivotante vertical

Aveți tot ceea ce este necesar: două lagăre de pivotare verti­cală cu frână sigură și reglabilă pentru canat și meca­nisme de închi­dere cen­tralizată adaptate optim la mate­ri­alul tocului. Acțio­narea fere­strei sau a ușii cu pivotare verti­cală se poate face pe pro­filul lateral al canatului sau pe pro­filul de jos.

Mânere rota­tive

Pentru o linie crea­tivă clară în întreaga casă – de la mânerul fere­strelor, mânerele rota­tive pentru ele­men­tele de terase și setu­rile pentru tocuri înguste și până la clanțele pentru uși. Este posi­bilă o utilizare univer­sală, în orice tip de clădire.

Sis­teme de deschi­dere pentru ober­lihturi

Cu sis­temele de deschi­dere pentru ober­lihturi de la GU puteți deschide ober­lihtu­rile inaccesi­bile din mate­rial plastic, lemn sau metal. Deo­sebit de avantajos din punct de vedere al costu­rilor, pentru că puteți comanda mai multe canaturi cu un singur sistem de acțio­nare.

Sis­teme de evacuare a fumului și căldurii / de evacuare natu­rală a fumului și căldurii și sis­teme de ven­ti­lație

Instalațiile GU de evacuare a fumului și căldurii vă oferă soluții individuale și con­form necesa­rului pentru o evacuare sigură și rapidă a fumului în caz de incendiu. Ven­ti­larea zil­nică este asigu­rată prin sis­temele de acțio­nare și sis­temele de deschi­dere cu electromotor.

Sis­teme manuale de ven­ti­lare

Un climat sănătos în încăperi reprez­intă baza igienei și a unei stări de bine. Ele­men­tele de ven­ti­lare pentru fere­stre ale grupului GU vă ajută să preve­niți umezeala și formarea mucegaiului. Puteți face o adaptare individuală, cores­punzător condițiilor.

Praguri

Cu ele realizați o reală eco­nomie de energie ter­mică în cazul ușilor de balcon și al ele­men­telor culi­s­ante mari: praguri cu separare ter­mică cu cer­ti­ficat CE pentru clădiri noi și renovări și pentru aproape orice sistem de pro­file.

Acces­orii pentru fero­nerie

De la tehno­logie de fixare și până la cea de mon­tare a geamu­rilor, de la pervazuri de aluminiu și până la șine de pro­tecție la ploaie: aici găsiți pro­duse de cali­tate supe­r­ioară pentru con­strucția și mon­tajul fere­strelor și fero­ne­riilor pentru fere­stre.


X
Descărcări
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Denumire Dimensiune fişier Descăr­care
EURO-JET – Gama de produse de feronerie pentru canaturi oscilobatante şi batante 5,7 MB Descărcare
Denumire Dimensiune fişier Descăr­care
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Descărcare