Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care

În cali­tate de inventator și lider de piață, GU vă oferă fero­nerii culi­s­ante cu ridi­care care se evidențiază printr-un înalt con­fort în operare, preve­nirea încer­cărilor de intrare prin efracție, o ven­ti­lare varia­bilă a încăpe­rilor și un montaj simplu. Ele sunt ade­cvate pentru fere­strele şi ușile vit­rate din lemn sau mate­rial plastic, cât şi pentru metal. Pe lângă ace­stea vă așteaptă o soluție specială pentru ven­ti­larea interstițiului, praguri pot­rivite, precum și un limi­t­ator opțional de viteză. Pro­du­sele noa­stre pentru elemente culi­s­ante cu ridi­care îndepli­nesc încă de acum cerințele severe ale normei germane privind eco­no­misirea energiei.

Cu acțio­nare manuală

Fero­ne­riile noa­stre cu acțio­nare manuală le găsiți în două vari­ante: pentru greutăți ale canatu­rilor de până la 150/300 kg sau până la 300/400 kg. Și ver­siunea grea poate fi închisă și deschisă cu rulare ușoară, cu un necesar redus de forță.

Cu acțio­nare moto­rizată

Fero­ne­riile noa­stre culi­s­ante cu ridi­care cu motoare și senzori cu control elec­tronic nu sunt doar extrem de sigure, ci sunt de ase­menea dispo­nibile în două vari­ante: puteți atașa sis­temul vizibil sau puteți alege o ver­siune elegantă, ascunsă.

Praguri

Puteţi să alegeţi: Pragu­rile GU-thermostep izolează termic optim şi vă ajută să con­struiţi fără obst­a­cole. Dato­rită faptului că pragu­rile GU sunt modulare, puteţi să realizaţi soluţii individuale cu puţine compo­nente.

Modul de ven­ti­lare pe timp de noapte la culi­s­ante cu ridi­care

În cazul în care doriți un ele­ment culi­sant cu ridi­care care să asigure aerul proaspăt în încăpere, v-ați ori­entat bine către GU: fero­ne­riile noa­stre ver­i­ficate pentru clasa de rezis­tență 2 cu modul HS de ven­ti­lare și cu pro­tecție inte­g­rată împo­t­riva insectelor pot fi utilizate în diverse sis­teme de pro­file.

Limi­t­ator HS-SPEED

La deschi­dere și închi­dere, limi­t­a­torul HS-SPEED limit­ează viteza canatului. El previne astfel într-un mod sigur dete­riorări ale clădirii și garan­tează o utilizare în condiții de sigu­ranță, mai ales de către copii. Limi­t­a­torul HS-SPEED este ade­cvat pentru elemente culi­s­ante cu ridi­care din lemn, mate­rial plastic și metal.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019