Tehno­logie pentru uși

Pentru funcțio­narea în condiții de con­fort și sigu­ranță a ușilor, Grupul GU are o ofertă completă care să asigure corelarea perfectă a caracte­risticilor funcțio­nale: o gamă largă de pro­duse de unde puteți selecta, inovații tehnice, cali­tate înaltă și service complet. La ace­stea se adaugă desigur și consilierea de speciali­tate – pentru pro­iecte dificile este suficient un telefon și vă puteți bizui pe sprijinul nostru.

Broaște îngro­pate

De la broasca de panică pentru uși de evacuare con­form stan­dardului EN 179 / EN 1125, până la broasca îngro­pată simplă con­form DIN 18251: aici găsiți broasca pot­rivită pentru, practic, orice situație de utilizare.

Dispo­zi­tive de închi­dere în mai multe puncte

Dispo­zi­tive GU de închi­dere în mai multe puncte pentru amp­li­fi­carea secu­rității! Nimic mai simplu, dacă doriți să instalați „sigu­ranță” pe ușile exte­rioare sau pentru fațadă: indiferent din ce mate­rial este ușa - lemn, oțel, aluminiu sau mate­rial plastic - cu dispo­zi­tivele SECURY de închi­dere în mai multe puncte obțineți un sistem de secu­ri­tate per­so­nalizat pentru cazul concret al intrării respec­tive.

Sis­teme de închi­dere

Fie că intențio­nați să instalați un sistem de închi­dere Master Key modern, sau să secu­rizați o ușă individuală, sis­temele de închi­dere BKS sunt pot­rivite pentru orice vari­antă de utilizare. Cu aju­torul cil­indrilor meca­nici, meca­tro­nici sau elec­tro­nici, respectiv a combi­națiilor dintre aceștia în cadrul unei instalații, pot fi con­figu­rate soluții individuale, eco­no­mice și comode.

Fero­nerie pentru uși

Pentru echi­parea ușilor din lemn, oțel, aluminiu sau mate­rial plastic, vă oferim o multitudine de clanțe, bare de acțio­nare și de împingere. Gama noa­stră acoperă și ușile de evacuare și include fero­neria de pro­tecție pentru ușile de intrare în locuințe și ușile cu regim de soli­ci­tare intensă, speci­fice obie­c­tivelor de con­strucții.

Amor­tizoare pentru uși

Cu amor­tizoarele GU pentru uși, toate posi­bilitățile vă sunt deschise – dato­rită mul­ti­plelor posi­bilități de reglare și gamei de forțe de închi­dere dispo­nibile. Pe lângă aceasta, găsiți aici și sis­teme de blo­care în poziție, care mențin ușile deschise și nu le închid automat decât în even­tuali­tatea unui incendiu.

Deschizătoare elec­trice pentru uși

În cadrul seriei de deschizătoare elec­trice pentru uși GU, un număr mic de compo­nente vă per­mite să realizați toate ver­siu­nile uzuale pe piață. Acest lucru este valabil pentru aproape orice sistem de pro­filuri – chiar și în lipsa lăcașului de fre­zare pe mar­ginea pro­fi­lului.

Soluții de sis­teme de uși de evacuare

Căutați un sistem de uși de evacuare ale cărui compo­nente să fie perfect compa­tibile, ușor de montat și de pus în funcțiune? Bun venit în lumea broaștelor de panică, sis­temelor de control pentru uși de evacuare, sis­temelor elec­trice de blo­care și ușilor gli­s­ante pentru căi de evacuare ofe­rite de Grupul GU.

Sis­teme de control al accesului

Fie că este vorba de cerința ca accesul printr-o ușă să fie permis doar unei per­soane o dată, fie de controlul accesului în obie­c­tive mari, cu sute de uși: soluțiile GU-BKS access, GEMOS­ access sau GEMOS­ access compact reprez­intă cea mai bună alegere.

Acces­orii pentru fero­nerie

De la etanșări automate pentru uși până la tehno­logie pentru elemente vit­rate, de la pro­duse chi­mice pentru con­strucții până la bala­male pentru uși: aici găsiți pro­duse de cali­tate pentru con­strucția și mon­tarea ușilor și fero­ne­riei aferente.

Bala­male pentru uși

Desi­gnul uşii este influenţat în mod sem­ni­fi­cativ de con­strucţia uşii şi de tipul de balama selectat. GU oferă soluţii de bala­male de la bala­male ascunse până la bala­male cu rul­menţi, într-o varie­tate de finisaje.

Praguri

În felul acesta eco­no­misiți cu adevărat energia ter­mică la ușile de intrare în imobil și respectiv în apar­t­a­ment: pragu­rile cu rupere ter­mică pentru con­strucții noi și renovări, dispo­nibile pentru aproape orice sistem de pro­filuri.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019