Dispo­zi­tive de închi­dere în mai multe puncte

Ușile de intrare pentru locuințe și fațade de clădiri ridică cerințe speciale în ce privește sigu­ranța antie­fracție, pro­tecția împo­t­riva incendiilor, etanșei­tatea și accesi­bili­tatea. Cu dispo­zi­tivele de închi­dere în mai multe puncte pro­duse de GU, aceste cerințe sunt riguros îndeplinite: ele dispun de elemente de închi­dere supli­mentare în zona supe­r­ioară și infe­rioară a ușii, și propun soluții individuale conce­pute pentru fie­care situație de mon­tare – de la vari­anta cu închi­dere manuală până la sis­temul de închi­dere cu auto­blo­care cu funcție anti­pa­nică.

BKSremote BTC

Nouă în sorti­mentul de pro­duse pentru asigurarea elec­tro­nică fără cablu a uşilor este combi­naţia de tas­tatură cu baterie şi butuc sau broască actio­nata elec­tric prin radio­co­mandă. Aceste seturi sunt ade­cvate în special ca dotare ulte­rioară.

Pentru uși din lemn sau din oțel

Secu­ri­tate pentru uși din lemn sau din oțel: dispo­zi­tive cu dis­tanțe mari între centrul găurii cheii și mar­gine, cu plăci fron­tale neproemi­nente, îng­lobate în lemn, precum și sis­teme de închi­dere în mai multe puncte cu pro­prietăți de întâr­ziere a pro­pa­gării focului, aici găsiți o soluție sigură, care să se con­formeze cerințelor dvs.

Pentru uși din pro­file de aluminiu sau mate­rial plastic

Dispo­zi­tivele GU de închi­dere în mai multe puncte pentru uși exte­rioare din aluminiu sau mate­rial plastic sunt soluții dedicate, perfect adaptate ace­stui domeniu de utilizare, dato­rită ver­siu­nilor speciale de broaște, dis­tanțelor de la centrul găurii cheii la mar­gine și înălțimii clanței special dimen­sio­nate pentru ușile înguste din pro­file de aluminiu sau PVC.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018