Fero­nerie pentru uși

Indiferent din ce mate­rial ar fi con­struită ușa - lemn, aluminiu, sau mate­rial plastic: în gama extinsă BKS găsiți cu sigu­ranță fero­neria pot­rivită pentru situația dumneavoa­stră de utilizare concretă. Ca lider de piață în domeniul broaștelor de panică pentru uși de evacuare, vă oferim desigur și o gamă largă de bare de acțio­nare și bare de împingere con­forme cu EN 1125. De ase­menea, vă oferim fero­nerie de pro­tecție pentru uși de intrare în locuințe și uși cu regim intens de soli­ci­tare, speci­fice obie­c­tivelor de con­strucții, cu exi­gențe de secu­ri­tate ridicate. Pentru orice even­tuală întrebare refe­ri­toare la un anumit produs sau utilizarea ace­stuia, nu ezi­tați să ne con­ta­ctați.

Pentru uși din lemn sau din oțel

Pentru ușile din lemn sau din oțel vă punem la dispo­ziție fero­nerie conce­pută special - fie că este vorba de rozete, de plăci lungi sau scurte - și cu cele mai variate finisaje. Dato­rită unor caracte­ristici de per­formanță precum rezis­tența antie­fracție, pro­tecția împo­t­riva focului și compa­tibili­tatea cu ușile de evacuare, fero­neria BKS se pre­tează la o diver­si­tate de utilizări.

Pentru uși din aluminiu sau mate­rial plastic

Fero­neria BKS desti­nată ace­stui domeniu de utilizare este conce­pută special pentru cerințele speci­fice ușilor realizate din pro­file de aluminiu sau mate­rial plastic: pentru pro­filele înguste cu diverse valori de rigidi­tate avem o ofertă cup­rinzătoare – la cerere, pro­du­sele se pot con­forma unor exi­gențe supli­mentare, cum ar fi pro­tecția antie­fracție, compa­tibili­tatea cu ușile antifoc și ușile de evacuare.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018