Praguri pentru uși de intrare

GU vă oferă o gamă bogată de praguri pentru uși de intrare din lemn sau din mate­rial plastic. Pragu­rile cu rupere ter­mică reduc fluxul termic pe linia de joncțiune infe­rioară a ele­men­tului de închi­dere, ceea ce, în condițiile unei montări corecte, aduce o cons­ide­rabilă eco­nomie de energie. Pragu­rile GU nu numai că eco­no­mi­sesc energie – ele se caracte­rizează și prin înălțimi con­struc­tive stan­dard și sunt ade­cvate atât pentru con­strucții noi, cât și pentru renovări.

Praguri cu rupere ter­mică

Dacă doriți să eco­no­misiți energie, redu­ceți fluxul termic pe linia infe­rioară de joncțiune a ele­men­tului de închi­dere cu aju­torul pragu­rilor de sistem GU cu rupere ter­mică. Cu aju­torul pie­selor de legătură con­exiuni și al acces­o­riilor, con­figu­rați soluții individualizate, aju­state precis la sis­temul de pro­filuri dat.

Praguri termoi­zo­late

Cu aju­torul pragu­rilor termoi­zo­late HTS realizați o închi­dere infe­rioară pro­fe­s­io­nală a ele­men­tului. Dato­rită acces­o­riilor individualizate pentru fie­care sistem, această gamă de praguri oferă o multitudine de posi­bilități de instalare.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018